ΑΠΟΦΑΣΗ    1 /2017

Έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων Δήμων
  2. Το από 7-1-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου – Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας ΄΄Πρόγνωση  καιρικών φαινομένων΄΄
  3. Το γεγονός ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και του παγετού η μετακίνηση των μαθητών για τα σχολεία του Δήμου Βέλου Βόχας είναι αδύνατη

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Aύριο Δευτέρα 9 Ιανουαρίου  2017, να παραμείνουν κλειστά τα  νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Βέλου Βόχας.

 Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 1/2017

 

                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

                                 ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ