Τρωγάδης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών  με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (αρ.12 του ΟΕΥ) και ιδίως:

-Θέματα Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

-Θέματα Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

-Θέματα Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας

Β. Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ.11 του ΟΕΥ) και ιδίως:

-Θέματα Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου

-Θέματα Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

-Θέματα Τμήματος Γενικής Διοίκησης, ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού, γραφείου διοικητικής μέριμνας, γραφείου διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

-Θέματα Τμήματος Κ.Ε.Π

Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, καθώς και θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σιάχος Ανδρέας

Τηλ.: 27413 60530
Φαξ: 2741053101
E-mail: vasptrog@yahoo.gr

Τριανταφύλλου Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (αρ.14 του ΟΕΥ)

-Θέματα γραφείου περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας

-Θέματα γραφείου πρασίνου

-Θέματα γραφείου καθαριότητας και ανακύκλωσης

-Θέματα γραφείου διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων

– Υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας

Ο Αντιδήμαρχος υπογράφει έγγραφα και πράξεις που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, καθώς και θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ράπτης Θεόδωρος.

Τηλ.: 27420 34366

-Οι  Αντιδήμαρχοι δύνανται να τελούν πολιτικούς γάμους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν.Δ 321/1982.

-Οι Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ράπτης Θεόδωρος που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Σιάχο Ανδρέα

Κάθε αντιδήμαρχος στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του συνεργάζεται με τους Προέδρους και τα μέλη των Συμβουλίων των  Κοινοτήτων  για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ΣΙΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

 ΣΙΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, ΤεχνικώνΈργων & Μελετών  με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Αρμοδιότητες Τμήματος Μελετών & Επιβλέψεων (αρ.13 του ΟΕΥ – παρ.Α1, Α2 & Α3)

-Θέματα γραφείου προγραμματισμού έργων

-Θέματα γραφείου μελετών και επιβλέψεων έργων

-Θέματα γραφείου εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων

Β. Αρμοδιότητες γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης (αρ.8 του ΟΕΥ-παρ.Α1 & Α2)

-Θέματα μελετών και έρευνας

-Θέματα σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων

Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, καθώς και θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τρωγάδης Βασίλης

Τηλ.: 27413 60529
Φαξ: 2741053101
E-mail: siac-and@otenet.gr

ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών Δήμου

ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών Δήμου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

Αρμοδιότητες Τμήματος Εκτέλεσης & Συντήρησης Έργων (αρ.13 του ΟΕΥ-παρ.Β1, Β2-περ.2,3,4,5,6 & Β3)

-Θέματα γραφείου τεχνικών έργων

-Θέματα γραφείου ηλεκτρομηχανολογικών έργων εκτός από την περ.1

-Θέματα γραφείου έργων ύδρευσης-άρδευσης -αποχέτευσης

Ο Αντιδήμαρχος υπογράφει έγγραφα και πράξεις που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, καθώς και θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τριανταφύλλου Δημήτριος.

Τηλ.: 2741050040

Email:teorapt1@otenet.gr