Τρωγάδης Βασίλειος

Αντιδήμαρχος

ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αντιδήμαρχος διεύθυνσης διοικητικών υπηρεσιών-οικονομικών υπηρεσιών & γραφείων αδειοδοτήσεων-λοιπών εμπορικών δραστηριοτήτων και απασχόλησης & τουρισμού του αυτοτελούς τμήματος τοπικής οικονομίας και ανάπτυξης καθώς και τις αρμοδιότητες διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Α) Του έχουν μεταβιβαστεί οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και των Γραφείων Αδειοδοτήσεων και Λοιπών Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Απασχόλησης και Τουρισμού, του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και αρμοδιότητες Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. (Σχετ. Αριθμ. 27/2017 Απόφαση Δημάρχου).
Β) Έχει το δικαίωμα υπογραφής των πάσης φύσεως εγγράφων (εκθέσεων ανάληψης υποχρεώσεων δαπάνης, βεβαιώσεων-βεβαιωτικών καταλόγων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, πιστοποιητικών-βεβαιώσεων Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών καθώς και της θεώρησης γνησίου υπογραφής-επικύρωσης  αντιγράφων.

Τηλ.: 27413 60530
Φαξ: 2741 500301
E-mail: vasptrog@yahoo.gr

Μπεκιάρης Δημήτριος

Αντιδήμαρχος

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αντιδήμαρχος τμημάτων μελετών & επιβλέψεων τεχνικών έργων, γραφείο ηλεκτρομηχανολογικών έργων, γραφείο έργων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης & εκτέλεσης και συντήρησης έργων της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών και πολεοδομίας και του τμήματος περιβάλλοντος.

Α) Αναπληρώνει τον Δήμαρχο  στα καθήκοντα του όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται
Β) Του έχουν μεταβιβαστεί οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. (Σχετ. Αριθμ. 27/2017 Απόφαση Δημάρχου).
Γ) Έχει το δικαίωμα υπογραφής των πάσης φύσεως εγγράφων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών Δημοτικής Κατάστασης της Δημοτικής Ενότητας Βόχας καθώς και της θεώρησης γνησίου υπογραφής-επικύρωσης  αντιγράφων.

Τηλ.: 27413 60529

Τριανταφύλλου Δημήτριος

Αντιδήμαρχος

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αντιδήμαρχος τμήματος καθαριότητας και ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του γραφείου πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Α) Του έχουν μεταβιβαστεί οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες του τμήματος καθαριότητας και ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του γραφείου πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. (Σχετ. Αριθμ. 27/2017 Απόφαση Δημάρχου)
Β) Έχει το δικαίωμα υπογραφής των πάσης φύσεως εγγράφων του τμήματος καθαριότητας και ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του γραφείου πρασίνου καθώς και της θεώρησης γνησίου υπογραφής.

Τηλ.: 27420 34366

Καλλίρη Μαρία

Αντιδήμαρχος

ΚΑΛΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ

Αντιδήμαρχος αυτοτελούς γραφείου κοινωνικής προστασίας, παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού και προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας, αρμοδιότητες παιδείας, δια βίου μάθησης, πολιτισμού και αθλητισμού καθώς και των γραφείων γεωργικής ανάπτυξης-κτηνοτροφίας & αλιείας του αυτοτελούς τμήματος της τοπικής οικονομίας & ανάπτυξης.

Α) Της έχουν μεταβιβαστεί οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες της Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού και των Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας του Αυτοτελούς Τμήματος της Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. (Σχετ. Αριθμ. 27/2017 Απόφαση Δημάρχου).
Β) Έχει το δικαίωμα υπογραφής των πάσης φύσεως εγγράφων του Αυτοτελούς Γραφείου  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών Δημοτικής Κατάστασης του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείων και Αλλοδαπών καθώς και της θεώρησης γνησίου υπογραφής-επικύρωσης  αντιγράφων.

Τηλ.: 27413 60520
Φαξ: 2741 500301

Όλοι οι Αντιδήμαρχοι τελούν πολιτικούς γάμους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν.Δ 321/1982.

Κάθε αντιδήμαρχος στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων συνεργάζεται με τους Προέδρους των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος

Εντεταλμένος Σύμβουλος

 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Εντεταλμένος Σύμβουλος, ο οποίος αναλαμβάνει την εποπτεία και το συντονισμό του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.

Α) Μεριμνά για την εκτέλεση των έργων που αφορούν: 1) Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής. που ανήκει στο Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
Β) Έχει το δικαίωμα υπογραφής πάσης φύσεων εγγράφων του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.
Γ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.