ΣΔΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΔΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Υπηρεσιών  με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (αρ.12 του ΟΕΥ) και ιδίως:

-Θέματα Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

-Θέματα Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

-Θέματα Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας

Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, καθώς και θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σιάχος Ανδρέας

Τηλ.: 27413 60530

E-mail: micsdrsa@hotmail.com

Τριανταφύλλου Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (αρ.14 του ΟΕΥ)

-Θέματα γραφείου περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας

-Θέματα γραφείου πρασίνου

-Θέματα γραφείου καθαριότητας και ανακύκλωσης

-Θέματα γραφείου διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων

– Υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας

Ο Αντιδήμαρχος υπογράφει έγγραφα και πράξεις που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, καθώς και θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ράπτης Θεόδωρος.

Τηλ.: 27420 34366

ΣΙΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

 ΣΙΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, ΤεχνικώνΈργων & Μελετών  με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Αρμοδιότητες Τμήματος Μελετών & Επιβλέψεων (αρ.13 του ΟΕΥ – παρ.Α1, Α2 & Α3)

-Θέματα γραφείου προγραμματισμού έργων

-Θέματα γραφείου μελετών και επιβλέψεων έργων

-Θέματα γραφείου εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων

Β. Αρμοδιότητες γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης (αρ.8 του ΟΕΥ-παρ.Α1 & Α2)

-Θέματα μελετών και έρευνας

-Θέματα σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων

Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, καθώς και θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τρωγάδης Βασίλης

Τηλ.: 27413 60529
Φαξ: 2741053101
E-mail: siac-and@otenet.gr

ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών Δήμου

ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών Δήμου με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

Αρμοδιότητες Τμήματος Εκτέλεσης & Συντήρησης Έργων (αρ.13 του ΟΕΥ-παρ.Β1, Β2-περ.2,3,4,5,6 & Β3)

-Θέματα γραφείου τεχνικών έργων

-Θέματα γραφείου ηλεκτρομηχανολογικών έργων εκτός από την περ.1

-Θέματα γραφείου έργων ύδρευσης-άρδευσης -αποχέτευσης

Ο Αντιδήμαρχος υπογράφει έγγραφα και πράξεις που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, καθώς και θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τριανταφύλλου Δημήτριος.

Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δύναται να τελεί πολιτικούς γάμους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ 391/1982

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ράπτης Θεόδωρος που αναπληρώνει τον Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Σιάχο Ανδρέα

 

Τηλ.: 2741050040

Email:teorapt1@otenet.gr

ΝΙΚΟΣ ΡΟΖΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΡΟΖΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΣ ΡΟΖΟΣ

Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομίας, Συντονισμού, Ανάπτυξης, και Πολιτισμού – Παιδείας

Α. Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (αρ.9 του ΟΕΥ)

Β. Αρμοδιότητες γραφείου Παιδείας (αρ.10 του ΟΕΥ-παρ. Γ-περ.25,26,27,28)

Γ. Αρμοδιότητες γραφείου Πολιτισμού (αρ.10 του ΟΕΥ-παρ.Γ-περ.29 & 30)

Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, καθώς και θεώρηση γνήσιου υπογραφής.

Ο Αντιδήμαρχος δύναται να τελεί πολιτικούς γάμους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ 391/1982

Οι αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκούνται απευθείας από το Δήμαρχο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:2741360520

Email:nikosrozos1@hotmail.com