Αλλαγή επωνύμου

Αλλαγή Επωνύμου

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Αλλαγή Επωνύμου

Λίστα Δικαιολογητικών

 1. Απόφαση Νομάρχη περί αλλαγής επωνύμου
 2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί η πιο πάνω μεταβολή.

Αίτηση

Επιμέλεια Ανηλίκου

Επιμέλεια Ανηλίκου

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Επιμέλεια Ανηλίκου

Λίστα Δικαιολογητικών

Όταν έχουμε συναινετικό διαζύγιο:

 1. Ιδιωτικό συμφωνητικό επικυρωμένο από δικαστήριο
 2. Βεβαίωση από Γραμμ. Πρωτοδικείου ότι δεν έχει κατατεθεί από εκάτερο των συζύγων – γονιών αγωγή για επιμέλεια του ανηλίκου
 3. Υπεύθυνη δήλωση των γονέων ότι το από-συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας δεν έχει τροποποιηθεί. (Εννοείται ότι πρώτα ελέγχεται ότι έχει λυθεί αμετάκλητα ο γάμος)

Όταν έχουμε αντιδικία στο διαζύγιο (όταν έχουμε πρώτιστα αμετάκλητη λύση του γάμου)

 1. .Απόφαση τελεσίδικη που ορίζει την επιμέλεια του/των ανηλίκου /ων
 2. Βεβαίωση Γραμματ. Πρωτοδικών Αθηνών ότι δεν έχει κατατεθεί αγωγή από εκάτερο των συζύγων/γονιών για επιμέλεια ανηλίκου
 3. Υπεύθυνη δήλωση των γονέων ότι δεν έχει τροποποιηθεί η παραπάνω απόφαση

Αίτηση

Διόρθωση στοιχείων δημοτολογίου

Διόρθωση Τόπου Γεννήσεως, Θρησκεύματος, στοιχείων Ληξιαρχικής Πράξης κλπ.

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων 
Ληξιαρχείο
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Διόρθωση Τόπου Γεννήσεως, Θρησκεύματος, στοιχείων Ληξιαρχικής Πράξης κλπ.

Λίστα Δικαιολογητικών

 1. Αίτηση.
 2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, περί της εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων (για άντρα) αυτού που έχει εσφαλμένα στοιχεία
 3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως, στην οποία να έχει καταχωρηθεί το προς διόρθωση στοιχείο. Για πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, υποβάλλονται τα κάτωθι τα σειρά προτεραιότητας δικαιολογητικά. α. Βεβαίωση του εφημερίου, από τα τηρούμενα βιβλία “βαπτίσεων” της Εκκλησίας, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση, ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία  γεννήσεων, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη γέννηση ή την περιτομή. β. Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία, ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε, ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986.

Αίτηση

Πρόσληψη πατρώνυμου & Πρόσληψη επωνύμου πατέρα

Πρόσληψη Επωνύμου, Πατρώνυμου, Μητρωνύμου

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Τμήμα Μητρώου Αρένων

Περιγραφή Διαδικασίας

Πρόσληψη Επωνύμου, Πατρώνυμου, Μητρωνύμου

Λίστα Δικαιολογητικών

Αίτηση του ενδιαφερομένου, ή προκειμένου για ανήλικο κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία Κατά περίπτωση:

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το προς πρόσληψη στοιχείο
 2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, περί της εγγραφής στο μητρώο Αρρένων και στο δημοτολόγιο του προσώπου αυτού

Αίτηση

Επανεγγραφή Αδήλωτων στα Μητρώα Αρρένων

Εγγραφή Αδήλωτων στο Μητρώο Αρρένων

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων 
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Εγγραφή Αδήλωτων Στο Μητρώο Αρρένων

Λίστα Δικαιολογητικών

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στο μητρώο Αρρένων
 3. Πιστοποιητικό αδήλωτου, που συντάσσεται από το Δήμο ή την Κοινότητα, στο Μητρώο Αρρένων του οποίου πρόκειται να εγγραφεί ο αδήλωτος
 4. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί 90 μέρες από την γέννηση.

Αίτηση

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως τέκνου

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης τέκνου

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Τμήμα Μητρώου Αρένων

Περιγραφή Διαδικασίας

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης τέκνου

Λίστα Δικαιολογητικών

 1. Αίτηση του αναγνωριζόμενου ή, αν αυτός είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία.  Κυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης ή της διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης, ή της δικαστικής απόφασης σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης (Αρθρα Α.Κ. 1475, 1476, 1479, 1480, 1481, 1484 και 1506).
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία.
 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας, περί της εγγραφής στα μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγιο του αναγνωριζόμενου και του αναγνωρίσαντος.

Αίτηση

Μετεγγραφές στα μητρώα αρρένων

Μετεγγραφές στα Μητρώα Αρρένων

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων

Περιγραφή Διαδικασίας

Μετεγγραφές στα Μητρώα Αρρένων

Λίστα Δικαιολογητικών

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, ή προκειμένου για ανήλικο κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία, η οποία υποβάλλεται στο στρατολογικό γραφείο στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα, από το μητρώο αρρένων του οποίου ζητείται η διαγραφή
 2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, περί της εγγραφής στο δημοτολόγιο αυτού που αφορά η αίτηση, στα μητρώα αρρένων του οποίου επιθυμεί τη μετεγγραφή
 3. Σύμφωνη πρόταση του αρμοδίου στρατολογικού γραφείου.
 4. Η απόφαση του οικείου Νομάρχη, περί διαγραφής από τα μητρώα αρρένων, κοινοποιείται, απαραίτητα και στη νομαρχία, στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα, στα μητρώα αρρένων του οποίου ζητήθηκε η μετεγγραφή, προκειμένου βάσει αυτής, ο οικείο νομάρχης να εκδώσει τη σχετική απόφαση περί εγγραφής.

Αίτηση

Προσθήκη ελλείποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης

Προσθήκη ελλειπόντος τόπου γέννησης,  θρησκεύματος, Στοιχείων ληξιαρχικής πράξης,…

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Προσθήκη ελλειπόντος τόπου γέννησης, θρησκεύματος, Στοιχείων ληξιαρχικής πράξης,…

Λίστα Δικαιολογητικών

 1. Αίτηση
 2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως στην οποία να έχει καταχωριστεί το στοιχείο που λείπει. 
  Για πρόσωπα που δεν υπάρχει  ληξιαρχική πράξη γέννησης υποβάλλονται κατά σειρά:
  o βεβαίωση του εφημερίου απο τα τηρούμενα βιβλία βαπτίσεων της εκκλησίας  o Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/86 (Υπουργική απόφαση αριθ. Φ.42301/12168/1991)

Αίτηση

Διαγραφή αποβιούντων ή αφανείς

Διαγραφή Αποβιωσάντων ή αφάνειας

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων 
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Διαγραφή Αποβιωσάντων ή αφάνειας

Λίστα Δικαιολογητικών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΕΝΩΝ

 1. Πιστοποιητικό θανάτου που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας γι’ αυτούς που έχουν αποβιώσει και είναι εγγεγραμμένοι τα μητρώα αρένων αυτών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
 2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γι’ αυτούς που απεβίωσαν και αντίγραφο τελεσίδικης Δικαστικής Απόφασης για κήρυξη σε αφάνεια
 3. επιπλέον στοιχεία κατά περίπτωση

Αίτηση

Εγγραφή αδήλωτου στα μητρώα αρρένων

Εγγραφή Αδήλωτων στο Μητρώο Αρρένων

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων 
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Εγγραφή Αδήλωτων Στο Μητρώο Αρρένων

Λίστα Δικαιολογητικών

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στο μητρώο αρρένων
 3. Πιστοποιητικό αδήλωτου, που συντάσσεται από το Δήμο ή την Κοινότητα, στο Μητρώο Αρρένων του οποίου πρόκειται να εγγραφεί ο αδήλωτος
 4. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί 90 μέρες από την γέννηση.

Αίτηση