Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού τεσσάρων (04) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (05) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΝΤΕ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού πέντε (05) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (05) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών
αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», στις σχολικές
μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
[...]