Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ 3-8-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                      ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ                    
Ν.Π.Δ.Δ «ΑΝΕΛΙΞΗ»                                                Τα μέλη Δ.Σ
                                                                                         του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»             [...]