<<Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έξι (06) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (08) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»