207/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας – Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Απόφαση 224/2019 Δημοτικού Συμβουλίου

Η αριθ. 222/2019 Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου :Υποβολή πρότασης στο  ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και  Αειφόρος Ανάπτυξη» του άξονα προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ»   με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης έργων συλλογής και ΕΕΛ Οικισμών Γ Προτεραιότητας  κατά την οδηγία  91/271/ΕΟΚ».

Η αριθ. 222/2019 Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου :Υποβολή πρότασης στο  ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και  Αειφόρος Ανάπτυξη» του άξονα προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ»   με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης έργων συλλογής και ΕΕΛ Οικισμών Γ Προτεραιότητας  κατά την οδηγία  91/271/ΕΟΚ [...]