ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ Α/Α 183786 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΥ ΄΄

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ Α/Α 183786 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΥ ΄΄ [...]

Ανακοίνωση Πρόσληψης (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Aνακοίνωση  για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Βέλου Βόχας με ειδικότητα ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων  [εκσκαφέα-φορτωτή (ομάδας Β΄- τάξης Δ΄)] και διάρκειας 8 μήνες [...]