Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, της παραγράφου 5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για το έτος 2017 του Δήμου Βέλου-Βόχας

Λεπτομέρειες στα παρακάτω συνημμένα [...]