«Προμήθεια καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης & λιπαντικών», έτους 2020 για το Δήμο, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», και τις Σχολικές Επιτροπές Α’/Βάθμιας και Β’/Βάθμιας εκπαίδευσης

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης & λιπαντικών», έτους 2020 για το Δήμο, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», και τις Σχολικές Επιτροπές Α’/Βάθμιας και Β’/Βάθμιας εκπαίδευσης, [...]

Aπόφαση Οικονομικής Επιτροπής 20/2020 περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών και εργασιών του Δήμου έτους 2020

20/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΄΄ Περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών και εργασιών του Δήμου έτους 2020΄΄ [...]