Αποφάσεις 43 & 48/2020 Οικονομικής Επιτροπής

43/2020 Απ. Οικ. Επιτρ. : Επείγουσα απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας από την πανδημία του ιού COVID-19 (κορωνοϊός). [...]