Αποφάσεις 43 & 48/2020 Οικονομικής Επιτροπής

43/2020 Απ. Οικ. Επιτρ. : Επείγουσα απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας από την πανδημία του ιού COVID-19 (κορωνοϊός). [...]

Aπόφαση 42/2020 Οικονομικής Επιτροπής

42/2020 Απ. Οικ. Επιτροπής : Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 [...]