10/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Η αρ.10/2020 απ. Οικονομικής Επιτροπής : Περί έγκρισης των πρακτικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας : «Τροφίμων, ειδών παντοπωλείουκαι φρέσκου γάλακτος για της ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του έτους 2019-2020».Συνημμένο χωρίς τίτλο 00037 [...]

Aπόφαση 2/2020 Οικονομικής Επιτροπής περί ΄΄Έγκρισης Προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄

H αριθ. 2/2020 απ. Οικ. Επιτρ. : Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ». [...]

Aπόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΄΄Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και καθορισμού των όρων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας : «Αγορά απορριμματοφόρου μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», πρ/σμού 206.000,00€΄΄