ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΄΄ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 699.999,18 Ευρω Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 183787

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΄΄ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 699.999,18 Ευρω Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 183787 [...]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ »

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σχετικά με «Προμήθεια καυσίμων κίνησης & πετρελαίου θέρμανσης έτους 2021 για το Δήμο, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», και τις Σχολικές Επιτροπές Α’/Βάθμιας και Β’/Βάθμιας Eκπαίδευσης» [...]

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΄΄ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΩΡΑ 10.00 π.μ