ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ»
(AΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC011366178/2022-10-05)
Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 16337
[...]

΄΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ΄΄

Ο Δήμος Βέλου Βόχας διακηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου ΄΄Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος΄΄ συνολικού προϋπολογισμού 2.375.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α 24%) [...]