΄΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ΄΄

Ο Δήμος Βέλου Βόχας διακηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου ΄΄Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος΄΄ συνολικού προϋπολογισμού 2.375.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α 24%) [...]

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΄΄ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 699.999,18 Ευρω Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 183787

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΄΄ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΄΄ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 699.999,18 Ευρω Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 183787 [...]