Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ΒΟΧΑΣ

Μαρία Αθανασίου – Αικατερίνη  Γκόφα

Τηλέφωνο: 27410 50255-256
φαξ: 27410 50257, email: d.vohas@kep.gov.gr

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ΒΕΛΟΥ

Παναγιώτα Ρέβη, Ελευθερία Θανασενάρη

Τηλέφωνο: 27420 30128
φαξ: 27420 32227, email: d.velou@kep.gov.gr