Επανεγγραφή Αδήλωτων στα Μητρώα Αρρένων

Εγγραφή Αδήλωτων στο Μητρώο Αρρένων

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων 
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Εγγραφή Αδήλωτων Στο Μητρώο Αρρένων

Λίστα Δικαιολογητικών

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στο μητρώο Αρρένων
 3. Πιστοποιητικό αδήλωτου, που συντάσσεται από το Δήμο ή την Κοινότητα, στο Μητρώο Αρρένων του οποίου πρόκειται να εγγραφεί ο αδήλωτος
 4. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί 90 μέρες από την γέννηση.

Αίτηση

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως τέκνου

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης τέκνου

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Τμήμα Μητρώου Αρένων

Περιγραφή Διαδικασίας

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης τέκνου

Λίστα Δικαιολογητικών

 1. Αίτηση του αναγνωριζόμενου ή, αν αυτός είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία.  Κυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης ή της διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης, ή της δικαστικής απόφασης σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης (Αρθρα Α.Κ. 1475, 1476, 1479, 1480, 1481, 1484 και 1506).
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία.
 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας, περί της εγγραφής στα μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγιο του αναγνωριζόμενου και του αναγνωρίσαντος.

Αίτηση

Μετεγγραφές στα μητρώα αρρένων

Μετεγγραφές στα Μητρώα Αρρένων

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων

Περιγραφή Διαδικασίας

Μετεγγραφές στα Μητρώα Αρρένων

Λίστα Δικαιολογητικών

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, ή προκειμένου για ανήλικο κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία, η οποία υποβάλλεται στο στρατολογικό γραφείο στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα, από το μητρώο αρρένων του οποίου ζητείται η διαγραφή
 2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, περί της εγγραφής στο δημοτολόγιο αυτού που αφορά η αίτηση, στα μητρώα αρρένων του οποίου επιθυμεί τη μετεγγραφή
 3. Σύμφωνη πρόταση του αρμοδίου στρατολογικού γραφείου.
 4. Η απόφαση του οικείου Νομάρχη, περί διαγραφής από τα μητρώα αρρένων, κοινοποιείται, απαραίτητα και στη νομαρχία, στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα, στα μητρώα αρρένων του οποίου ζητήθηκε η μετεγγραφή, προκειμένου βάσει αυτής, ο οικείο νομάρχης να εκδώσει τη σχετική απόφαση περί εγγραφής.

Αίτηση

Προσθήκη ελλείποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης

Προσθήκη ελλειπόντος τόπου γέννησης,  θρησκεύματος, Στοιχείων ληξιαρχικής πράξης,…

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Προσθήκη ελλειπόντος τόπου γέννησης, θρησκεύματος, Στοιχείων ληξιαρχικής πράξης,…

Λίστα Δικαιολογητικών

 1. Αίτηση
 2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως στην οποία να έχει καταχωριστεί το στοιχείο που λείπει. 
  Για πρόσωπα που δεν υπάρχει  ληξιαρχική πράξη γέννησης υποβάλλονται κατά σειρά:
  o βεβαίωση του εφημερίου απο τα τηρούμενα βιβλία βαπτίσεων της εκκλησίας  o Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/86 (Υπουργική απόφαση αριθ. Φ.42301/12168/1991)

Αίτηση

Προσθήκη πατρωνύμου ή μητρώνυμο στα μητρώα αρρένων

Προσθήκη Πατρωνύμου, Μητρωνύμου

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων 
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Προσθήκη Πατρωνύμου, Μητρωνύμου

Λίστα Δικαιολογητικών

 1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, περί της εγγραφής στο μητρώο αρένων του έχοντα ελλιπή στοιχεία σ’ αυτό (υπόδειγμα 12).

Αίτηση

Διαγραφή αποβιούντων ή αφανείς

Διαγραφή Αποβιωσάντων ή αφάνειας

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων 
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Διαγραφή Αποβιωσάντων ή αφάνειας

Λίστα Δικαιολογητικών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΕΝΩΝ

 1. Πιστοποιητικό θανάτου που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας γι’ αυτούς που έχουν αποβιώσει και είναι εγγεγραμμένοι τα μητρώα αρένων αυτών

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
 2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γι’ αυτούς που απεβίωσαν και αντίγραφο τελεσίδικης Δικαστικής Απόφασης για κήρυξη σε αφάνεια
 3. επιπλέον στοιχεία κατά περίπτωση

Αίτηση

Εγγραφή αδήλωτου στα μητρώα αρρένων

Εγγραφή Αδήλωτων στο Μητρώο Αρρένων

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων 
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Εγγραφή Αδήλωτων Στο Μητρώο Αρρένων

Λίστα Δικαιολογητικών

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στο μητρώο αρρένων
 3. Πιστοποιητικό αδήλωτου, που συντάσσεται από το Δήμο ή την Κοινότητα, στο Μητρώο Αρρένων του οποίου πρόκειται να εγγραφεί ο αδήλωτος
 4. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί 90 μέρες από την γέννηση.

Αίτηση

Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Τμήμα Μητρώου Αρένων

Περιγραφή Διαδικασίας

Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

Λίστα Δικαιολογητικών

 1. Αίτηση του υιοθετηθέντα ή, αν αυτός είναι ανήλικος, του υιοθετήσαντα γονέα, ή ενός των συζύγων (περίπτωση κοινής υιοθεσίας και από τους δύο συζύγους, ή υιοθεσίας από τον έναν σύζυγο του τέκνου του άλλου). 
  Κυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, περί της υιοθεσίας (Αρθρα Α.Κ. 1569, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583 και 1584).
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία.
 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας, περί της εγγραφής στα μητρώα αρρένων και Δημοτολόγιο του υιοθετηθέντα και των υιοθετησάντων.

Αίτηση

Προσθήκη κυρίου ονόματος

Προσθήκη Κύριου Ονόματος

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Μητρώου Αρένων 
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Προσθήκη Κύριου Ονόματος

Λίστα Δικαιολογητικών

 1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας περι της εγγραφής στο μητρώο αρρένων του κατά περίπτωση χωρίς κύριο όνομα προσώπου (άρθρο 11 του Ν.2119/1993)
 2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως στην οποία έχει καταχωριστεί το όνομα που δόθηκε. Γι απρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχει  ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, υποβάλλονται τα κάτωθι με σειρά προτεραιότητας τα δικαιολογητικά.
  o βεβαίωση του εφημερίου απο τα τηρούμενα βιβλία “βαπτίσεων” της εκκλησίας  απο την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την βάπτιση ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής απο τα τηρούμενα βιβλία γεννήσεων απο την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την γέννηση ή την περιτομή.
  o Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε την γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/86 (Υπουργική απόφαση αριθ. Φ.42301/12168/1993)

Αίτηση

Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση

Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση

Λίστα Δικαιολογητικών

 1. Αίτηση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία)
 2. Δήλωση πολιτογράφησης
 3. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα
 5. Πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερόμενου
 6. Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικ. Έτους
 7. Μία πρόσφατη φωτογραφία
 8. πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αλλοδαπές αρχές (ιδιαίτερα δικαιολογητικά για  αλλοδαπούς)

Αίτηση