Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση

Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Περιγραφή Διαδικασίας

Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση

Λίστα Δικαιολογητικών

  1. Αίτηση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία)
  2. Δήλωση πολιτογράφησης
  3. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου
  4. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα
  5. Πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερόμενου
  6. Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικ. Έτους
  7. Μία πρόσφατη φωτογραφία
  8. πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αλλοδαπές αρχές (ιδιαίτερα δικαιολογητικά για  αλλοδαπούς)

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Εγγραφή κάποιου για πρώτη φορά στο Δημοτολόγιο του Δήμου Βέλου-Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact