Συνεδρίαση Δ.Σ Βέλου Βόχας 21 Μαρτίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζευγολατιό, 14 Μαρτίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                    Α.Π. : 4323

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Καλείστε για πρώτη φορά την 21η Μαρτίου έτους 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθρ. 67 του Ν.3852/2010

για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2013 σύμφωνα με την αριθ. 8920/6.3.13

εγκ. ΥΠ.ΕΣ. (εκ νέου απόφαση).

2. Προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού μη ανταποδοτικών υπηρεσιών έτους 2013 σύμφωνα με την αριθ. 8920/6.3.13

εγκ. ΥΠ.ΕΣ. (εκ νέου απόφαση).

3. Προγραμματισμός προσλήψεων με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό σχολικών κτιρίων σύμφωνα με την αριθ. 8920/6.3.13

εγκ. ΥΠ.ΕΣ. (εκ νέου απόφαση).

4. Έγκριση προϋ/σμού έτους 2013 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βέλου-Βόχας (ΔΗ.Κ..Ε.ΒΕ.ΒΟ.).

5. Αλλαγή χρήσης μισθώματος ακινήτου στο Βέλο για στέγαση Κοινωνικού Παντοπωλείου.

6. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου.

7. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

8.Τροποποίηση της αριθ. 212/12 Α.Δ.Σ. περί της εισφοράς για έργα ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων στην Τ.Κ. Στιμάγκας.

9. Διαγραφή οφειλών.

10. Εξέταση αιτήσεων για υπαγωγή σε μειωμένα τέλη ύδρευσης.

11.Έναρξη από τον Δήμο της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της

παρ. 1 του άρθρ. 35 του Ν. 3937/2011 σύμφωνα με το άρθρ. 2 του ΦΕΚ 2200Β/30-09-2011 κατόπιν αιτήσεως πολιτών.

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΄΄ Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Στιμάγκας ΄΄.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact