Ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ.έτους 2013 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 6ης/05-04-2013 συνεδρίασης

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»

 

Αριθμός Απόφασης: 33/2013

Περίληψη: Ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ.έτους 2013 του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Στο Βραχάτι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 5η του μηνός Απριλίου, του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:15, συνήλθε

σε ΕΙΔΙΚΗ τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας, υπό την Προεδρία του κ. Μαρινάκου

Παναγιώτη, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 58/1-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του

αρθ. 14 παρ.2 του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 Α΄).

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 5 μελών ευρέθησαν παρόντες 5 ήτοι:

Παρόντες Απόντες

1. Μαρινάκος Παναγιώτης, Πρόεδρος

2. Πολυζωϊδης Παναγιώτης αναπληρωματικό μέλος

3. Μερκούρη Παναγιώτα, δημοτική σύμβουλος, μέλος

4. Τζαναβάρα Κων/να, δημοτική σύμβουλος, μέλος

5. Λιούλιας Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του δήμου Σαρρή Αργυρώ για την τήρηση των πρακτικών συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ.έτους 2013

του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» και λέγει στο Δ.Σ.:

Για τη λειτουργία του νεοσύστατου ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» είναι υποχρεωτικό να προβούμε στην κατάρτιση του

Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ.έτους 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159, 234 παρ.3 και 240 παρ.2 του ν.3463/2006

και του άρθρου 266 του ν.3852/2010 και σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.47490/18-12-2012 (ΦΕΚ 3390 Β΄/2012) : Παροχή οδηγιών για την

κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων οικ.έτους 2013-τροπ/ση της αρ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του

προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος έθεσε υπόψη του διοικητικού συμβουλίου τον Προϋπολογιστικό Πίνακα εσόδων και εξόδων στον οποίο περιέχεται

και η Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού οικ.έτους 2013, σύμφωνα με τα οποία ο συνταχθείς Προϋπολογισμός εμφανίζει:

ΕΣΟΔΑ: 213.096,65 ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 210.720,02 ευρώ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 2.376,63 ευρώ

Και αναλυτικά έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΟΧΑΣ 2013

Κ.Α. Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός σε €

0 Τακτικά Έσοδα 41.081,22

1 (εκτός 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 31.724,88

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 10.739,90

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη 635,69

4 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου, ασφαλιστικών φορέων και τρίτων 19.500,00

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 109.414,96

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 0,00

Συνολο Πόρων : 213.096,65 €

Κ.Α. Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός σε €

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 26.584,33

61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 78.500,00

63,64 Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα 1.000,00

651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 0,00

66 Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών 22.000,00

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα 0,00

81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 0,00

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 20.135,69

Επενδύσεις

71 Αγορές 62.500,00

73 Έργα 0,00

74 Μελέτες 0,00

75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00

652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επινδύσεων 0,00

9111 Αποθεματικό 2.376,63

Συνολο Εξόδων και Πληρωμών : 213.096,65

Μετά την ανάγνωση και ενημέρωση για την κάθε μία πίστωση εσόδων-εξόδων, ο κ.Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση του Προϋπολογισμού

του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ για το οικ.έτος 2013.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ψήφιση του Προϋπολογισμού οικ.έτους 2013 του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» ο οποίος εμφανίζει:

ΕΣΟΔΑ: 213.096,65 ευρώ

ΕΞΟΔΑ: 210.720,02 ευρώ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 2.376,63 ευρώ

Και αναλυτικά έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΟΧΑΣ 2013

Κ.Α. Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός σε €

0 Τακτικά Έσοδα 41.081,22

1 (εκτός 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 31.724,88

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 10.739,90

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη 635,69

4 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου, ασφαλιστικών φορέων και τρίτων 19.500,00

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 109.414,96

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 0,00

Συνολο Πόρων : 213.096,65 €

Κ.Α. Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός σε €

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 26.584,33

61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 78.500,00

63,64 Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα 1.000,00

651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 0,00

66 Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών 22.000,00

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα 0,00

81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 0,00

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 20.135,69

Επενδύσεις

71 Αγορές 62.500,00

73 Έργα 0,00

74 Μελέτες 0,00

75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00

652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επινδύσεων 0,00

9111 Αποθεματικό 2.376,63

Συνολο Εξόδων και Πληρωμών : 213.096,65

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρινάκος Παναγιώτης 1.-Μερκούρη Παναγιώτα

2.-Τζαναβάρα Κων/να

3.-Λιούλιας Ιωάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact