Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου Βόχας (15 Νοεμβρίου 2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ζευγολατιό, 7 Νοεμβρίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       Α.Π. : 19964
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς
Τον Δημοτικό Σύμβουλο

Καλείσθε για πρώτη φορά την 15η Νοεμβρίου έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθρ. 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 79/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», με θέμα ΄΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 (3η ) ΄΄.
2. Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην MARIE HASKAS.
3. Έγκριση επιστροφής ποσού α) στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΧΑΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΒΕΤΕ,
β) στον κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013 (7η).
5. Καθορισμός ημερήσιου τέλους για τις λαϊκές αγορές του Δήμου.
6. Καθορισμός τέλους εκμετάλλευσης περιπτέρων.
7. Έγκριση μίσθωσης αγροτεμαχίου με γεώτρηση και δίκτυο μεταφοράς του νερού στη Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού.
8. Έγκριση μίσθωσης αγροτεμαχίου με γεώτρηση στη Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου.
9. Έγκριση μίσθωσης αγροτεμαχίου με γεώτρηση στην Τοπική Κοινότητα Κοκκωνίου.
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα στεγανοποίησης παιδικού σταθμού Βραχατίου ».
11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Δημιουργία 2ου Παιδικού Σταθμού Τ.Δ. Ταρσινών ».
12. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη σύσταση της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου».
13. Κατάργηση εισφοράς για έργα ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων στην Τ.Κ. Στιμάγκας.
14. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 21/2013 Α.Δ.Σ. και αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέλου – Βόχας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ

Προηγούμενη ανάρτηση OMIΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact