Απόφαση 38/2014 (2-7-2014) Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της 9ης/02-07-2014 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Αριθμός Απόφασης: 38/2014

Περίληψη: Περί αιτήσεως του Πολιτιστικού & Αθλητικού Συλλόγου Βραχατίου Κορινθίας «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» για την παραχώρηση χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου, για διοργάνωση εκδήλωσης παραδοσιακών χορών στις 3-8-2014 και μουσικής συναυλίας στις 8-8-2014.

Στο Βραχάτι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 2α του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09.30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας, υπό την Προεδρία του κ. Μαρινάκου Παναγιώτη, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 156/26-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234,240,244 παρ.4 του ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 5 μελών ευρέθησαν παρόντες οι 3 ήτοι:

Παρόντες Απόντες
1.-Μαρινάκος Παναγιώτης, Πρόεδρος 1.-Πολυζωΐδης Παναγιώτης, Λιμενάρχης, τακτικό μέλος
2.-Τζαναβάρα Κων/να, τακτικό μέλος 2.-Τρωγάδης Βασίλειος, αναπληρωματικό μέλος
3.-Παπαγεωργίου Σωτήριος, αναπληρωματικό μέλος
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του δήμου Σαρρή Αργυρώ για την τήρηση των πρακτικών συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος φέρνει για συζήτηση το ανωτέρω θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί αυτό εκτός ημερησίας διάταξης.
Στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το αρ. 81/2-7-2014 έγγραφο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Βραχατίου Κορινθίας «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» με την οποία ζητά την παραχώρηση χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου για την διοργάνωση εκδήλωσης παραδοσιακών χορών στις 3-8-2014 και μουσικής συναυλίας στις 8-8-2014 και προτείνει την έγκριση αιτήματος για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την αρ. 77/2013 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΟΞ2Π-ΧΛΣ) η οποία έχει εγκριθεί με την αρ. 278/5730/20-2-20147 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. (ΑΔΑ: ΒΙΕΩΟΡ1Φ-Α4Θ), με αντάλλαγμα το συμβολικό ποσό των 10,00 ευρώ λόγω του πολιτιστικού σκοπού των ανωτέρω εκδηλώσεων του συλλόγου.
Συμπληρωματικά ο Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 12/2005, (το οποίο παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.1 του Ν. 3377/2005), για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας μουσικών συναυλιών, απαιτείται η προσκόμιση των εκεί αναφερομένων δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων είναι και η γνωμάτευση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου περί θεάτρων και κινηματογράφων του Δήμου, τα οποία ο ανωτέρω Πολιτιστικός Σύλλογος θα πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα για την χορήγηση της σχετικής άδειας από το φορέα διοίκησης.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού άκουσαν την εισήγηση του κ.Προέδρου, έλαβαν υπόψη τους:
1. Τις διατάξεις του Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί τροποποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κείμενων διατάξεων»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 και 24 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α΄/19-12-2001) «Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3. Τους όρους και τις προϋποθέσεις της αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας/Διεύθυνση Ο.Λ.Ε.Λ.
4. την αρ. 77/2013 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΟΞ2Π-ΧΛΣ) η οποία έχει εγκριθεί με την αρ. 278/5730/20-2-20147 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. (ΑΔΑ: ΒΙΕΩΟΡ1Φ-Α4Θ) και συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέλου-Βόχας,
5. την αρ. 81/2-7-2014 αίτηση του Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Βραχατίου Κορινθίας «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.-Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.
2.-Εγκρίνει την παραχώρηση στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο Βραχατίου Κορινθίας «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου που βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου, όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στο από 15-11-2013 συνταχθέν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τοπογραφικό διάγραμμα και έχει οριοθετηθεί με την αρ. 77/2013 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΟΞ2Π-ΧΛΣ) και η οποία έχει εγκριθεί με την αρ. 278/5730/20-2-20147 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. (ΑΔΑ: ΒΙΕΩΟΡ1Φ-Α4Θ), για την διοργάνωση εκδήλωσης παραδοσιακών χορών στις 3-8-2014 και μουσικής συναυλίας στις 8-8-2014, με αντάλλαγμα το συμβολικό ποσό των 10,00 ευρώ λόγω του πολιτιστικού σκοπού των ανωτέρω εκδηλώσεων του συλλόγου.
Η παρούσα παραχώρηση γίνεται υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1. Να μην παρακωλύεται η άνετη ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού κατά μήκος του πεζόδρομου αλλά και η προσέγγισή του προς την θάλασσα.
2 Ο ενδιαφερόμενος θα διατηρεί τον χώρο που του παραχωρήθηκε καθαρό και θα συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της οικείας Λιμενικής Αρχής.
3. Ο ενδιαφερόμενος θα έχει τις προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις.
4. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον φορέα διοίκησης η κατασκευή λιμενικών ή άλλων δημοσίου συμφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων στον παραχωρούμενο χώρο ή αλλαγή χρήσης αυτού, θα πρέπει o ενδιαφερόμενος να εγκαταλείψει την χρήση του μέσα σε τακτή προθεσμία χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση.
5. Ο παραχωρούμενος χώρος θα παραδοθεί στην προτέρα του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης.
6. Ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμά της σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γιαυτό, με ή χωρίς αντάλλαγμα (π.χ. υπεκμίσθωση κ.λ.π.) που να αφορά την έκταση που παραχωρήθηκε ή τις εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η εφαρμογή των διατάξεων περί παραχωρήσεων δικαιώματος χρήσης χώρων.
7. Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του χώρου μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου για λόγους Εθνικής Ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της Χώρας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να εγκαταλείψει την χρήση του χώρου μέσα σε τακτή προθεσμία χωρίς καμία αξίωση από το Δημόσιο ή τον φορέα διοίκησης λιμένα για αποζημίωση.
8. Με μέριμνα του ενδιαφερόμενου θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και της παραλίας σύμφωνα με το ν. 734/77 (ΦΕΚ 319 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων διαμόρφωσης του παραχωρούμενου χώρου και κάθε μεταβολή αυτού από επιχωματώσεις, προσχώσεις θαλάσσιων εκτάσεων κ.λ.π.
10. Η παράβαση των διατάξεων του νόμου και η παράβαση των όρων και περιορισμών που έχουν τεθεί στην πράξη παραχώρησης καθώς και η μεταβολή του σκοπού ή της χρήσης της παραχώρησης ή της έκτασης που έχει παραχωρηθεί για χρήση, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του παραχωρησιούχου αζημίως για τον φορέα διοίκησης λιμένα, για την οποία εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη η οποία κοινοποιείται σε αυτόν, στην οικεία Λιμενική Αρχή και στην Κτηματική Υπηρεσία.
11. Απαγορεύεται στον παραχωρησιούχο να προβεί σε οποιαδήποτε κατασκευή μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα έργου χωρίς να έχουν προηγουμένως εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις της κείμενης νομοθεσίας.
12. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρησιμοποίηση χώρου μεγαλύτερης έκτασης από τον παραχωρηθέντα, θα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 27 του ν.2971/2001 (Α΄-285) η οποία παραπέμπει στις διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων (Έκδοση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και Πρωτοκόλλου Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία).
13. Για την παρούσα απόφαση παραχώρησης δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων».
14. Ο χρήστης θα διατηρεί το χώρο καθαρό με δικά του έξοδα. Υποχρεούται να λαμβάνει κάθε φορά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και από τις περιστάσεις επιβαλλόμενα μέτρα, για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς ή ατυχήματος στις εγκαταστάσεις ή σε τρίτους στον παραχωρούμενο χώρο, για τα οποία πάντως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Επίσης έχει την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε πρόσωπα και πράγματα στον παραχωρούμενο χώρο.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Μαρινάκος Παναγιώτης 1.-Παπαγεωργίου Σωτήριος
2.-Τζαναβάρα Κων/να

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση 36/2014 (2-7-2014) Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact