ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Ζευγολατιό 23 Οκτωβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17736
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε για πρώτη φορά την 31η Οκτωβρίου έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το αρθρ. 67 του Ν.3852/2010

για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων :

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Τροποποίηση προϋ/σμού του Δήμου (5η/2014)
2. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋ/σμού 2014
3. Καθορισμός ύψους τέλους αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου
4. Διαγραφή οφειλών
5. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα
6. Έγκριση μίσθωσης χώρου στάθμευσης οχημάτων στη Δ.Κ. Ζευγολατιού
7. Λύση σύμβασης εκμίσθωσης Δημοτικού αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Κοκκωνίου
8. Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης Δημοτικού αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Κοκκωνίου
9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τις συναλλαγές με την Τράπεζα Πειραιώς

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

10. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
11. Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή
12. Πρόσληψη προσωπικού ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

13. Ορισμός επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
14. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο « Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Βέλου-
Βόχας» με κωδικό MIS 483772 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Πύλη»
15. Έγκριση ονομασίας οδών στην Δ.Κ. Βραχατίου

4. Ν.Π.Δ.Δ.

16. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»
17. Τροποποίηση προϋ/σμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» (5η/2014)
18. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»

5. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

19. Έγκριση διαγραφής από την Λαϊκή Αγορά Ζευγολατιού του παραγωγού πωλητή Κόλλια Βλασίου
20. Ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020»
21. Ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2013-2015»
22. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.
23. Ορισμός εκπροσώπου στο Κ.Ε.Κ. Ν. Κορινθίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΔΑΡΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ANAKOINΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact