ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 30Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ.Πρωτ: 808

2η Συνεδρίαση

Την 30η Ιανουαρίου έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00,

συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, το

Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το

αρθ. 67 του Ν.3852/2010 παρόντος του Δημάρχου Βέλου Βόχας Αννίβα

Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της

ημερήσιας διάταξης .

Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε

νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 21 και

ονομαστικά οι:

Παρόντες Απόντες

 

ΑΜΠΟΥ ΖΟΛΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π

ΠΡΕΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π

ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Π

ΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π

ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Α

ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π

ΚΑΛΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ

Π

ΠΑΛΥΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π

ΛΥΚΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π

ΝΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π

ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α

ΣΔΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Π

ΣΙΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Π

ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Π

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π

ΜΑΝΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγ.

 

Π

ΜΑΝΑΒΗΣ Αθανάσιος του Γεωργίου

Α

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Π

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ (ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π

ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α

ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α

ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Π

ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Π

ΚΟΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων :

 

Ζωγράφος Παναγιώτης Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού

Π

Αλεξοπούλου Καπετάνου Δήμητρα Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

Α

Καλογερόπουλος Ανδρέας Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου

Π

Μπιτσάκος Σπυρίδων Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού

Α

Μαρούσης Χρήστος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου

Α

ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος

Τοπικής Κοινότητας Ευαγγελιστρίας

Α

Καραχοντζίτης Αντώνιος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου

Α

Κόλλιας Νικόλαος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών

Α

Μπέζιος Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου

Α

Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας

Π

Μαστοράκος Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας

Α

Καλλάς Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου

Π

Νούτσης Κων/νος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στιμάγκας

Α

Σαρμάς Μιχαήλ Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών

Α

Μπακιρτζής Εμμανουήλ Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου

Α

Θ Ε Μ Α Τ Α ΕΚΤΟΣ Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ

1. Αποδοχή και κατανομή της Α δόσης 2015 λειτουργικών δαπανών για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βέλου Βόχας ποσού 31.813,81 ευρώ.

 

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπου Ζολώφ-Τζαναβάρα -Παπαλέκας-Μανάβης Αθανασιος του Γεργ-Γκατζογιάννης- Καραφωτιάς

Εισηγητής :κος Σιάχος Ανδρέας

Το Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να προβεί στην αποδοχή του ποσού των 31.813,81 ευρωω το οποίο αποτελεί την Α δόση λειτουργικών δαπανών για τα Σχολεία του Δήμου και βάσει της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας το κατένειμε ως εξής :

Στην Πρωτοβάθμια Σχολικής Επιτροπή ποσό 19.711,98 ευρώ και στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή ποσό 12.101,83 ευρώ

 

 

1.

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπου Ζολώφ-Τζαναβάρα -Παπαλέκας-Μανάβης Αθανασιος του Γεωργ-Γκατζογιάννης- Καραφωτιάς

 

Εισηγητής :κος Ρωμανός Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋ/σμού οικον. έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ.

«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»

Εσοδα 125.082,58

Εξοδα 124.431,82

Αποθεματικό 650,76

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

2ο Εγκριση ΟΠΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπου Ζολώφ-Τζαναβάρα -Παπαλέκας-Μανάβης Αθανασιος του Γεωργ-Γκατζογιάννης- Καραφωτιάς

Εισηγητής :κος Ρωμανός Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου

Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ

3ο Ενσωμάτωση Ολοκληρωμένων Πρόγραμμα Δράσης ΝΠΔΔ ΛΙΜΕΝΙΚΟ -ΑΝΕΛΙΞΗ στο ΟΠΔ Δήμου

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπου Ζολώφ-Τζαναβάρα -Παπαλέκας-Μανάβης Αθανασιος του Γεωργ-Γκατζογιάννης- Καραφωτιάς

 

Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης Βασίλειος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

4ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋ/σμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» (6η/2014)

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπου Ζολώφ-Τζαναβάρα -Παπαλέκας-Μανάβης Αθανασιος του Γεωργ-Γκατζογιάννης- Καραφωτιάς

 

Εισηγητής :κος Σιάχος Ανδρέας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «ΑΝΕΛΙΞΗ» με την αριθ, 101/31.12.2014 απόφασή του τροποποίησε τον προϋ/σμό έτους 2014 όπως παρακάτω:

1. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 4123.003 «Φόρος εισοδήματος

προμηθευτών/παροχή υπηρεσιών 8%» ποσό 4.744,59€ και μέσω του

Αποθεματικού το μεταφέρει στο σκέλος των δαπανών στον Κ.Α. 80-8223.003

«Φόρος εισοδήματος προμηθευτών/παροχή υπηρεσιών 8%» αντίστοιχο ποσό.

2. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 4123.002 «Φόρος εισοδήματος

προμηθευτών 4%» ποσό 220,96€ και μέσω του Αποθεματικού το μεταφέρει στο

σκέλος των δαπανών στον Κ.Α. 80-8223.002 «Φόρος εισοδήματος προμηθευτών

4%» αντίστοιχο ποσό.

3. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 4131.024 «Εισφορές ΕΟΠΥΥ

εργαζομένου» ποσό 25,73€ και μέσω του Αποθεματικού το μεταφέρει στο σκέλος

2των δαπανών στον Κ.Α. 80-8231.024 «Εισφορές ΕΟΠΥΥ εργαζομένου» αντίστοιχο

ποσό.

4. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων και στον νέο Κ.Α. 4122.002 «Απόδοση

χαρτοσήμου αιρετών 1%» ποσό 14,00€ και μέσω του Αποθεματικού το μεταφέρει

στο σκέλος των δαπανών στον Κ.Α. 80-8222.002 «Απόδοση χαρτοσήμου αιρετών

1%» αντίστοιχο ποσό.

5. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων και στον νέο Κ.Α. 4122.003 «Απόδοση ΟΓΑ &

χαρτοσήμου 0,2%» ποσό 2,80€ και μέσω του Αποθεματικού το μεταφέρει στο

σκέλος των δαπανών στον Κ.Α. 80-8222.003 «Απόδοση ΟΓΑ & χαρτοσήμου

0,2%» αντίστοιχο ποσό.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

5ο ΘΕΜΑ: Κατανομή ετήσιας τακτικής επιχορήγησης Δήμου Βέλου-Βόχας στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπου Ζολώφ-Τζαναβάρα -Παπαλέκας-Μανάβης Αθανασιος του Γεωργ-Γκατζογιάννης- Καραφωτιάς

 

Εισηγητής :κος Σιάχος Ανδρέας

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» με το υπ΄αριθ. 47/20.01.2015 έγγραφό του αναφέρει τα εξής:

Σε συνέχεια της αριθ. 159/2014 απόφασης Δ.Σ. που αφορούσε σε τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ., παρακαλούμε να προβείτε σε έκδοση απόφασης του συμβουλίου σας που θα αφορά την εφάπαξ ή τμηματική καταβολή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης των 280.000,00€ προκειμένου να μην αντιμετωπιστεί πρόβλημα με την επιχορήγηση του φορέα μας.

Πρότασή μας είναι η απόφαση του συμβουλίου σας να ορίζει τμηματική μηνιαία καταβολή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης, ήτοι 280.000,00€ δια δώδεκα (12) μήνες.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6ο ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε.

Παρόντες 21 Απόντες 6 Αμπου Ζολώφ-Τζαναβάρα -Παπαλέκας-Μανάβης Αθανασιος του Γεωργ-Γκατζογιάννης- Καραφωτιάς

 

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Βορείου Πελοποννήσου ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. με το υπ΄αριθ. 912/31.12.2014 έγγραφό της μας ενημερώνει ότι για να διατηρήσει ο Δήμος Βέλου-Βόχας το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο ανέρχεται στο 1,85% (ήτοι 400 μετοχές), απαιτείται η αγορά από τον Δήμο 229 νέων μετοχών έκαστης αξίας 29,35€ και συνολικού ποσού 6.721,15€.

Εγκρίθηκε κατα πλειοψηφία με ψήφους 18 υπερ έναντι 3 ΛΕΥΚΩΝ

Στεργιόπουλος – Κόρκας – Γρανιτσιώτης

 

 

 

 

Ζευγολατιό 30-01-2015

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

απων

Πρεδάρης Γεώργιος Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ Λούτας Παναγιώτης

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΄΄ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ΄΄

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact