Aπόσπασμα Πρακτικού 16ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 12/12/2014 (2η)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ.Πρωτ: 20131

16 η Συνεδρίαση

Την 12η Δεκεμβρίου έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 ,

συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου – Βόχας στο Ζευγολατιό, το

Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε συνεδρίαση ειδική

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 67 και 266 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό

με τις διατάξεις του άρθρ. 158 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, παρόντος του Δημάρχου

Βέλου Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Ακολούθως διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε

νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 και

ονομαστικά οι:

Παρόντες Απόντες

ΑΜΠΟΥ ΖΟΛΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π

ΠΡΕΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π

ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Π

ΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π

ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Π

ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π

ΚΑΛΛΙΡΗ ΜΑΡΙΑ

Π

ΠΑΛΥΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π

ΛΥΚΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α

ΝΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π

ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α

ΣΔΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Π

ΣΙΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Π

ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Π

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π

ΜΑΝΑΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγ.

 

Π

ΜΑΝΑΒΗΣ Αθανάσιος του Γεωρίου

Π

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Π

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ (ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α

ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π

ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π

ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Π

ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Π

ΚΟΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων :

Ζωγράφος Παναγιώτης Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού

Π

Αλεξοπούλου Καπετάνου Δήμητρα Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βραχατίου

Π

Καλογερόπουλος Ανδρέας Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βέλου

Α

Μπιτσάκος Σπυρίδων Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού

Α

Μαρούσης Χρήστος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Ελληνοχωρίου

Π

ΑναγνωστόπουλοςΑναστάσιοςΕκπρόσωπος

Τοπικής Κοινότητας Ευαγγελιστρίας

Π

Καραχοντζίτης Αντώνιος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κοκκωνίου

Α

Κόλλιας Νικόλαος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Κρηνών

Π

Μπέζιος Δημήτριος Πρόεδρος Τοπικού Κοινότητας Μπολατίου

Π

Δαγρές Ευάγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεράντζας

Π

Μαστοράκος Άγγελος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας

Α

Καλλάς Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Σουληναρίου

Α

Νούτσης Κων/νος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Στιμάγκας

Π

Σαρμάς Μιχαήλ Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών

Α

Μπακιρτζής Εμμανουήλ Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου

Π

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ

1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2015

Παρόντες 24 Απόντες 3 Λυκαργύρης -Τσίτουρας Βουδούρης-Παπαλέκας

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης Βασίλειος

 

Αφορά τις εισηγήσεις που έχουν σταλεί με την πρόσκληση :

1.Συνοπτική κατάσταση προυπολογισμόυ 2015

2.Κατάσταση εσόδων

3. Κατάσταση εξόδων

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ     ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ για το έτος 2015

Κ.Α. Έσοδα και Εισπράξεις  Προϋπολογισμός σε €

0 Τακτικά Έσοδα  5.437.525,23

1 (εκτός 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)  209.002,18

2 Έσοδα παρελθόντων ετών  475.681,20

31 Εισπράξεις από δάνεια  0,00

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη  3.360.368,51

4 Εισπράξεις  υπέρ δημοσίου, ασφαλιστικών φορέων και τρίτων  2.311.500,00

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 2.410.145,38

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 481.224,06

Συνολο Πόρων :  14.685.446,56 €

 

Κ.Α. Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός σε €

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  2.148.124,30

61, 62 Αμοιβές και παροχές τρίτων  2.411.919,80

63, 64 Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα  171.500,00

651 Τοκοχρεωλύσια δανείων  61.000,00

66 Προμήθειες –  Αναλώσεις υλικών  279.100,00

67, 68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα  773.811,02

81, 83 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 835.339,55

82, 85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις  5.200.955,84

Επενδύσεις    71 Αγορές  264.000,00

73 Έργα  1.704.274,75

74 Μελέτες  261.970,84  75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις  5.926,00  652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επινδύσεων  384.000,00

9111 Αποθεματικό  183.524,46

Συνολο Εξόδων και Πληρωμών : 14.685.446,56

 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δήμαρχο και στου Δημοτικούς Συμβούλους

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι ο προυπολογισμός αποτυπώνει την επίτευξη των προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής για ένα βιώσιμο Δήμο και μέσω της ρεαλιστικότητας των στοιχείων του , παρόλο το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον ,θέτει την αναπτυξιακή του πορεία .

Ο κος Μανάβης Αθανάσιος είπε ότι ψηφίζει το σύνολο του Προυπολογισμού με την επισήμανση ότι θα έπρεπε να υπάρχει διαφορετική κατανομή στις πιστώσεις έργων .

Οι κύριοι Καραφωτιάς και Γκατζογιάννης υπερψηφίζουν τις πιστώσεις που αφορούν το Κοινωνικό Παντοπωλείο και καταψηφίζουν τον υπόλοιπο Προυπολογισμό .

 

Οι κύριοι Στεργιόπουλος και Κόρκας ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ και είπαν ότι κατανοούν τις δυσκολίες κατάρτισης του προυπολογισμού μέσω τον συνθηκών που επικρατούν αλλά δεν ικανοποιήθηκαν από τις προβλέψεις που αποτυπώθηκαν καθώς επίσης πρότειναν την ενίσχυση των πιστώσεων Κοινωνικής Πολιτικής .

 

Ο κος Λιάκος υπερψηφίζει τις πιστώσεις που αφορούν το Κοινωνικό Παντοπωλείο και καταψηφίζει τον υπόλοιπο Προυπολογισμό καθότι διαφωνεί για τον τρόπο αναθέσεων των έργων και εργασιών και πρότεινε τη διεξαγωγή δημοπρασιών για όλες τις προαναφερόμενες πιστώσεις .

 

Ύστερα απο τα παραπάνω σε σύνολο 24 παρόντων

εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με ψήφους 19 υπέρ

στο σύνολο του ο Προυπολογισμός του Δήμου Βέλου Βόχας για το έτος 2015 ,

(Αμπού Ζολώφ -Μπεκιάρης- Πρεδάρης -Ράπτης – Ρόζος-Τζαναβάρα-Τρωγάδης -Καλλίρη -Παλυβός -Ντάνος-Σδράλης-Σιάχος -Τανισχίδης- Τριανταφύλλου -Μανάβης Αθανάσιος του Παναγ -Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ.-Μπαλαφούτας -Λούτας-Γρανιτσιώτης ).

Ο κοι Λιάκος -Καραφωτιάς – Γκατζογιάννης (3) ψηφίζουν μόνο τις πιστώσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου και καταψηφίζουν τον υπόλοιπο προυπολογισμό

και οι κοι Στεργιόπουλος και Κόρκας (2) ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ .

 

 

2 .Κατάρτιση και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικον. Έτους 2015

Παρόντες 24 Απόντες 3 Λυκαργύρης -Τσίτουρας Βουδούρης-Παπαλέκας

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κος Τρωγάδης Βασίλειος

κατόπιν διαλογικής συζήτησης

σε σύνολο 24 παρόντων

 

εγκρίνεται κατά πλειοψηφία με ψήφους 19 υπέρ

στο σύνολο του η κατάρτιση και ψήφιση του Ο Π Δ του Δήμου Βέλου Βόχας για το έτος 2015 ,

(Αμπού Ζολώφ -Μπεκιάρης- Πρεδάρης -Ράπτης – Ρόζος-Τζαναβάρα-Τρωγάδης -Καλλίρη -Παλυβός -Ντάνος-Σδράλης-Σιάχος -Τανισχίδης- Τριανταφύλλου -Μανάβης Αθανάσιος του Παναγ -Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ.-Μπαλαφούτας -Λούτας-Γρανιτσιώτης ).

Ο κοι Λιάκος -Καραφωτιάς – Γκατζογιάννης (3) καταψηφίζουν

και οι κοι Στεργιόπουλος και Κόρκας (2) ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ .

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζευγολατιό 12-12-2014

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Πρεδάρης Γεώργιος Μανάβης Αθανάσιος του Γεωργ Λούτας Παναγιώτης

Προηγούμενη ανάρτηση Aπόσπασμα Πρακτικού 15ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 12/12/2014

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact