Πρόσληψη πατρώνυμου & Πρόσληψη επωνύμου πατέρα

Πρόσληψη Επωνύμου, Πατρώνυμου, Μητρωνύμου

Αρμόδιο Τμήμα

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Τμήμα Μητρώου Αρένων

Περιγραφή Διαδικασίας

Πρόσληψη Επωνύμου, Πατρώνυμου, Μητρωνύμου

Λίστα Δικαιολογητικών

Αίτηση του ενδιαφερομένου, ή προκειμένου για ανήλικο κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία Κατά περίπτωση:

  1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το προς πρόσληψη στοιχείο
  2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, περί της εγγραφής στο μητρώο Αρρένων και στο δημοτολόγιο του προσώπου αυτού

Αίτηση

Προηγούμενη ανάρτηση Προσβολή Πατρότητας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact