30/2020 Απ. Δ.Σ. : Περί αντικατάστασης μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ.

32/2020 Απ. Δ.Σ. : Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Βέλου- Βόχας.

43/2020 Απ. Δ.Σ. : Περί αντικατάστασης μέλους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου (αρθρ.1 του Π.Δ. 270/1981), λόγω παραίτησης.

30-2020 32-2020 43-2020