Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

153-2021 176-2021 179-2021

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία