Απόφαση 37/2020 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

37-2020 Απόφαση Οικονομικής  περί Έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόχας».

37-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση 46/2020 Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία