Απόφαση 6/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Aποφάσεις 63,63 &65/2020 Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact