ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

13-2020 Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 68&69/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact