΄΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ΄΄

Ο Δήμος Βέλου Βόχας διακηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου ΄΄Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος΄΄ συνολικού προϋπολογισμού 2.375.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α 24%) [...]