΄΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ΄΄

Ο Δήμος Βέλου Βόχας διακηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου ΄΄Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος΄΄ συνολικού προϋπολογισμού 2.375.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α 24%)

1. ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΕΛΙΚΗ

1.2 ΦΑΥ

2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-2021-ΚΗΜΔΗΣ

4.1 ΕΕΕΣ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-2021

6. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.-Ψ2ΙΩΩ9Π-Ρ4Ψ

1.1 ΣΑΥ

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact