Δομή Δήμου

Χαιρετισμός Δημάρχου

Αθανάσιος Μανάβης

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διευθύντρια : Δασκαλοπούλου Ελένη
Τηλέφωνο: 2741360504
Email: daskalopoulou@1306.syzefxis.gov.gr

Αυτοτελή Τμήματα

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Διευθυντής : Δρ.ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(MSc., PhD)
ΤΕ13-Τεχν.Γεωπονίας
Τηλέφωνο: 2742360334
Email: dper@1306.syzefxis.gov.gr

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διευθυντής : Δημήτριος Πολίτης
Τηλέφωνο: 2741360537
Email: dxpol@1306.syzefxis.gov.gr

Michigan

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact