Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Η αριθ. 57/2024 ΑΔΕ “Περί έγκρισης του 1ου πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας          διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Υδροδότηση δήμου Βέλου- Βόχας από υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς ύδατος πηγών Στυμφαλίας»”
Η αριθ. 56/2024 ΑΔΕ “Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέλου- Βόχας και της «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.», για την τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου Βέλου- Βόχας, για την εκτέλεση έργων Δήμου”
Η αριθ. 52/2024 ΑΔΕ “Περί συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 άνω, σε φορείς του δημοσίου τομέα όπως αυτός οριοθετείται με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).”
Η αριθ. 55/2024 “Περί καθορισμού της ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς για          την εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών          υδρομετρητών στο Δήμο Βέλου- Βόχας, Δ.Ε. Βόχας»
H αριθ. 54/2024 ΑΔΕ “Περί καθορισμού της ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς για          την εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών          υδρομετρητών στο Δήμο Βέλου- Βόχας, Δ.Ε. Βέλου»”
Η αριθ. 49/2024 ΑΔΕ “Περί έγκρισης του 1ου πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας          διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Αντικατάσταση εξωτερικού και          εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Βοχαϊκού»”
Η αριθ. 44/2024 ΑΔΣ “Κατανομή Α΄ δόσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ποσού 44.493,16 Ευρω, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 01/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Η αριθ. 39/2024 ΑΔΕ “Περί έγκρισης κατάρτισης μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις- παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Βέλου- Βόχας για το χρονικό διάστημα από 30/04/2024 έως 31/05/2026.”
Η αριθ. 45/2024 ΑΔΣ “Ορισμός υπαλλήλου με τον αναπληρωματικό του για τις συναλλαγές του Δήμου Βέλου Βόχας με Τράπεζες και τη χρήση των υπηρεσιών web-banking για τη διαχείριση – κίνηση των σχετικών τραπεζικών λογαριασμών σε ΕΤΕ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ”
Η αριθ. 37/2024 ΑΔΕ “Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου Βέλου Βόχα» στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ», Υποέργο 6 – Δράση 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» που υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης”
Η αριθ. 36/2024 ΑΔΕ “Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤA ΕΤH 2023-2024, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Πράσινο Σημείο – Πλατείες Ζευγολατιού» και έγκριση της σχετικής μελέτης”
Η αριθ. 22/2024 Α.Δ.Ε. περί “Περί έγκρισης του πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κοκκωνίου», με α/α ΕΣΗΔΗΣ : 200999.

Michigan

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact