Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Η αριθ. 172/2024 ΑΔΕ “Έγκριση συμμετοχής των δομών – Βρεφονηπιακών Σταθμών – του Δήμου Βέλου Βόχας στην δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, για την χρονική περίοδο 2024-2025». “
H αριθ. 162/2024 ΑΔΕ “Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης & ελαιολιπαντικών έτους 2024 για το Δήμο και τις Σχολικές Επιτροπές Α’Βάθμιας και Β’Βάθμιας Eκπαίδευσης», προϋπολογισμού 203.567,33€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 350335.
Η αριθ. 155/2024 ΑΔΕ “Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του Υποέργου 1 «Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης» και του Υποέργου 2 «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Βέλου- Βόχας» στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Βέλου- Βόχας».”
Η αριθ. 140/2024 ΑΔΕ “Εκ νέου έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας και του Δήμου Βέλου Βόχας, για την εκπόνηση μελέτης : «Μελέτη επανακαθορισμού χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου», ύψους 32.000,00 ευρώ και ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 5 της σύμβασης.”
Η αριθ. 95/2024 ΑΔΣ περί : “Έγκριση της εισήγησης περί έκπτωσης/διαγραφής κατανάλωσης νερού, σύμφωνα με την αριθμ. 69/2024 Α.Δ.Σ.(ΑΔΑ:6599Ω9Π-ΤΝΣ) περί εξέτασης αιτημάτων που αφορούν σε θέματα ύδρευσης – άρδευσης.
Η αριθ. 96/2024 ΑΔΣ “Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, οδού Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου» με Α.Μ. 16/2018.
Η αριθ. 142/2024 ΑΔΕ “Περί έγκρισης του 2ου πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας          διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Υδροδότηση Δήμου Βέλου- Βόχας από          υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς ύδατος πηγών Στυμφαλίας»”
Η υπ΄αριθ. 143/2024 ΑΔΕ “Έγκριση 1Ης τροποποίησης Τεχνικού Δελτίο Έργου για την ενταγμένη πράξη με τίτλο «Αποπεράτωση κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», κωδικός πρόσκλησης ΑΤ07”
Η αριθ. 141/2024 ΑΔΕ “Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ενίσχυση πυροπροστασίας  κατοικημένων περιοχών στο Δήμο ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ» στην πρόσκληση με τίτλο «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α΄Βαθμού με περιαστικά δάση», στον άξονα προτεραιότητας 6 (Α.Π. 6) «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024» του Πράσινου Ταμείου.¨”
Η αριθ. 131/2024 ΑΔΕ “Περί αποδοχής παραχώρησης και έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βέλου- Βόχας, για την          παραχώρηση προς χρήση μηχανήματος έργου, χωρίς την καταβολή μισθώματος”
Η αριθ. 136/2024 ΑΔΕ Υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών με Άξονα Προτεραιότητας «2.6 Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων», με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης του Δήμου Βέλου- Βόχας»
Η αριθ. 81/2024 ΑΔΣ “: Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέλου Βόχας, λόγω ανεξαρτητοποίησης και τροποποίηση της αριθμ. 09/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σε Ορθή Επανάληψη.”
Η αριθ. 121/2024 ΑΔΕ “Περί έγκρισης του υπ’αριθ.1/2024 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκμίσθωση ακινήτου (αναψυκτηρίου) στη Δημοτική Κοινότητα Νεράντζας Δήμου Βέλου- Βόχας.”
H αριθ. 118/2024 ΑΔΕ “Περί συμμετοχής στο Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 άνω, σε φορείς του δημοσίου τομέα όπως αυτός οριοθετείται με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).”
Η αριθ. 106/2024 ΑΔΕ “Περί έγκρισης μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις- παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Βέλου- Βόχας για το χρονικό διάστημα από 30-04-2024 έως 31-05-2026.”
Η αριθ. 98/2024 ΑΔΕ “Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος σηματοδότησης στον κόμβο της ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, οδού Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου».”
Η αριθ. 97/2024 ΑΔΕ “Εισήγηση περί έγκρισης εισόδου- εξόδου οχημάτων εργοστασίου παραγωγής  χυμού σταφίλης με όνομα «ΟΙΝΟΧΥΜ ΙΚΕ» επί αγροτικής οδού, στην εκτός σχεδίου περιοχή «Καλούπια» στο Ζευγολατιό Κορινθίας (Αγ.Μαρίνα).”
H αριθ. 91/2024 ΑΔΕ “Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.3584/2007 για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων  αναγκών Πυρασφάλειας διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, έτους 2024.”
Η αριθ. 65/2024 ΑΔΣ “Έγκριση Οργανογράμματος για την κατασκευή του έργου «Ολοκλήρωση της σύνδεσης του έργου ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (Ενοποίηση – Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Βραχατίου – Ζευγολατιού)», προϋπολογισμού 350.000,00 €, αναδόχου «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», ενταγμένο στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Η αριθ. 73/2024 ΑΔΕ “Ανακεφαλαιωτική Έκθεση 4ου τριμήνου του έργου : «Εγκατάσταση και          λειτουργία συστήματος σηματοδότησης στον κόμβο της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-          Πατρών και των οδών Αγ. Γεωργίου, οδού Κολοκοτρώνη και Ν. Γκάτσου».”
Η αριθ. 62/2024 ΑΔΣ “Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ ΝΕΜΕΑΣ– ΚΙΑΤΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΣΩΠΟΥ» της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΤ : 2312003722) που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 1ης Ομάδας με α/α 5 σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β΄).
Η αριθ. 75/2024 ΑΔΕ “Ανάληψη της υποχρέωσης του Δήμου Βέλου Βόχας ως Δικαιούχου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ» για την χρονική περίοδο  2023-2024.”
Η αριθ. 68/2024 ΑΔΕ “Περί έγκρισης των πρακτικών του διαγωνισμού για την εκτέλεση της  προμήθειας : «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στο Δήμο  Βέλου- Βόχας , Δ.Ε. Βόχας» με α/α συστήματος 265182 και κατακύρωση του  διαγωνισμού”
Η αριθ. 67/2024 ΑΔΕ “Περί έγκρισης των πρακτικών του διαγωνισμού για την εκτέλεση της  προμήθειας : «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στο Δήμο Βέλου- Βόχας , Δ.Ε. Βέλου» με α/α συστήματος 265164 και κατακύρωση του  διαγωνισμού.
Η αριθ. 83/2024 ΑΔΕ “Εισήγηση αποδοχής ή μη πρότασης συνεργασίας με την εταιρεία «Βαγγέλης Αράπης και ΣΙΑ – Ομόρρυθμη Εταιρεία Εμπορίας και Ανακύκλωσης» – RECYCOM, με σκοπό τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης”
Η αριθ. 64/2024 ΑΔΕ “Περί ορισμού δικηγόρου, προκειμένου να αναλάβει το έργο της εύρεσης των στοιχείων των ιδιοκτητών (ονόματα, διευθύνσεις, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.), των οικοπεδικών εκτάσεων και λοιπών ακάλυπτων χώρων προς καθαρισμό, για λόγους πολιτικής προστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 5075/2023.”

Michigan

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact