Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών​

Διευθύντρια : Δασκαλοπούλου Ελένη
Τηλέφωνο: 2741360504
Email: daskalopoulou@1306.syzefxis.gov.gr

Αυτοτελή Τμήματα

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών​

Διευθυντής : Δημήτριος Πολίτης
Τηλέφωνο: 2741360537
Email: dxpol@1306.syzefxis.gov.gr

Διεύθυνση Περιβάλλοντος​

Διευθυντής : Δρ.ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(MSc., PhD)
ΤΕ13-Τεχν.Γεωπονίας
Τηλέφωνο: 2742360334
Email: dper@1306.syzefxis.gov.gr

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών​

Διευθυντής : Τσεκούρα Αθανασία
Τηλέφωνο: 2741360535
Email: atse@1306.syzefxis.gov.gr

Δείτε εδώ το σχετικό οργανόγραμμα

Michigan

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact