Άδειες Λαϊκών Αγορών

                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Βραχάτι 02/03/2018          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ.Α΄), όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4264/2014 και των κατ΄εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να θεωρήσουν αυτή έως την 31η Μαρτίου 2018 με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ανωτέρω νόμου. Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ανωτέρω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

Δικαιολογητικά του άρθρου 22 ν.4497/2017:

  • Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ότι ο αδειούχος δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας.
  • Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με της μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3.
  • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
  • Κατά περίπτωση πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την αρμόδια υπάλληλο κα Σαρρή Αργυρώ στο τηλέφωνο 2741050301 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Διακήρυξη δημοπρασίας για τοποθέτηση σετ ομπρελών με ξαπλώστρες κ.τ.λ.

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact