ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για πρόσληψη σε υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή σε ΟΤΑ ή σε νομικά πρόσωπα – ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΟΧ 1-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ 1-2017 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30.03.2017

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΄΄ ΕΡΓΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΕΛΟΥ ΄΄ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19.982,66 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact