Ανακοίνωση 18ης Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βραχάτι  18/01/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                   Αρ.Πρωτ.: 3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ

A N A K O I N Ω Σ Η

Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.6 του ν.4264/2014
2.–Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του Ν.2323/95 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις (Α΄145)»
3–Την υπ΄αρ. Φ.3131/17/96/28-2-1997 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 178-Β΄) η οποία εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης.
4.—Την υπ΄ αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
5.-Την υπ΄αρ. 62/2016 (ΑΔΑ: 60ΞΩΟΞ2Π-Μ65) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας «Περί καθορισμού των αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου που θα χορηγηθούν στο χώρο της Χ.Ζ. Λιμένα Βραχατίου το έτος 2017 και προσδιορισμού ισάριθμων θέσεων», η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 228565/27-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκετρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: 6971ΟΡ1Φ-Γ47).
6.-το από 17-11-2016 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν.2323/1995 και το από 17-11-2016 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέλου-Βόχας Κορινθίας που συνοδεύει αυτό

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε

ότι το ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» θα προβεί στην παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου έκτασης 1500τ.μ.,   όπως ακριβώς οριοθετείται στο το από 17-11-2016 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέλου-Βόχας Κορινθίας , για την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ .

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ  μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας στο Βραχάτι,  μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2017.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Ζημιές, φθορές και κλοπές στο Δήμο

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact