ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Σχετικό: α) Ν.5075/2023 «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας – Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή» (Α’ 206).

β. Το άρθρο 167 του ν.4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.» (Α’ 27).

γ. Η υπ’ αριθ. οικ. 23083 Φ.700.19/ 11.06.2020 Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών: «Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: Διαδικασία επιβολή διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας» (Β’2233), όπως ισχύει.

 

  1. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 206, τεύχος Α’, της 12.12.2023, δημοσιεύτηκε το (α) σχετικό, με το άρθρο 48 του οποίου, τροποποιείται η παρ. 3 του (β) σχετικού, αυξάνοντας τα ελάχιστο και μέγιστο επιτρεπόμενο όριο προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας. Ειδικότερα, το πλαίσιο του διοικητικού προστίμου του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του (β) σχετικού τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής: «Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να επιβάλει στους παραβάτες των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας, διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό υπαιτιότητας του δράστη, τον βαθμό άμεσης συμμόρφωσης, τις επιπτώσεις στο ευρύ κοινό, το μέγεθος και τη διάρκεια της ενδεχόμενης πυροσβεστικής επιχείρησης».
  2. Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιείται αντίστοιχα και η παρ. 2 του άρθρου 4 της (γ) σχετικής, και εφεξής το ελάχιστο επιβαλλόμενο πρόστιμο των διακοσίων ευρώ (200€) διαμορφώνεται σε πεντακόσια ευρώ (500€) και το μέγιστο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) σε πενήντα χιλιάδες (50.000€) ευρώ.
  3. Υπενθυμίζεται ότι για οικόπεδα και συναφείς λοιπούς ακάλυπτους χώρους το διοικητικού πρόστιμο είναι 0,50 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο (ήτοι: 500 ευρώ το στρέμμα). Ως εκ τούτου, παρακαλούνται όλοι οι υπόχρεοι (ιδιοκτήτες, κλπ) να έχουν προβεί (εντός του μηνός Απριλίου) σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες καθαρισμού των αντίστοιχων χώρων (που κατέχουν ή νέμονται) για λόγους πρόληψης εκδήλωσης πυρκαγιών πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Επισημαίνεται ότι από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου (συνήθως από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) οι παραβάτες δύναται να έρθουν αντιμέτωποι όχι μόνο με το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο στην περίπτωση μη συμμόρφωσης, αλλά επιπλέον και με τα αντίστοιχα έξοδα καθαρισμού (του χώρου τους) από το Δήμο μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Προηγούμενη ανάρτηση Από το πρακτικό της αριθ. 37 / 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέλου – Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact