ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

04-2024 ΦΟΔΣΑ- 60ΧΔΩ9Π-ΗΦ7
06-2024- ΑΡΙΩΝ-ΨΦ67Ω9Π-ΙΘΥ
07-2024 – ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ -Ψ4ΚΜΩ9Π-Κ65
08-2024- ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ – ΨΗ1ΑΩ9Π-ΧΧΙ
09-2024 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΨΘΒ5Ω9Π-ΗΗΑ-1
10-2024- ΣΧΟΛΙΚΗ Β-ΘΜΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -Ρ4ΛΨΩ9Π-ΥΟΚ-2
11-2024 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΨΓΝΩΩ9Π-184
12-2024 ΛΙΜΕΝΙΚΟ – ΟΡΘΗ Ε. 0Μ9Ω9Π-Γ4Π-1
13-2024- 9ΛΜΛΩ9Π-ΤΟ0
14-2024- ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ – ΨΘ80Ω9Π-ΙΘ4
18-2024 – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΔΨ 9ΔΛΛΩ9Π-ΡΨΒ
19-2024 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ρ3Δ8Ω9Π-8ΗΖ-2
20-2024 Β-ΘΜΙΑ Ρ4ΛΨΩ9Π-ΥΟΚ
21-2024 ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ -Ψ69ΓΩ9Π-ΠΤΔ
23-2024 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – 9ΨΠ4Ω9Π-Λ2Ξ
24-2024 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΡΠ5ΝΩ9Π-84Τ
25-2024- ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -9ΥΒΖΩ9Π-ΛΟ9
26-2024- ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ -Ψ1ΕΩΩ9Π-ΥΩ2
27-2024- 6ΥΗ8Ω9Π-5ΧΘ
28-2024- 6ΚΨΞΩ9Π-ΦΧΤ

Προηγούμενη ανάρτηση 5/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact