ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                            ΑΔΑ : 6ΘΤΙΩ9Π-ΒΒΤ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                        Ζευγολατιό 17.01.2024

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                                                                                                                                      Αριθμ. Αποφ.: 36

ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Διεύθ.: Ζευγολατιό

Τ. Κ.: 20006

Πληροφορίες: Π.Μπακώλη

Τηλ. 2741360520

email: bacoli@1306.syzefxis.gov.gr

              ΑΠΟΦΑΣΗ   36/2024

Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση της Εποπτείας και του Συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

           Ο Δήμαρχος Βέλου- Βόχας

Έχοντας υπόψη:

 1. την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’)
 2. το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010
 3. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

4.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ  622/26-2-2019)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:

1.- Στον κ. Πιτσούνη Ευάγγελο  αναθέτει τις κάτωθι αρμοδιότητες και δράσεις Τουρισμού του Δήμου και συγκεκριμένα :

 • Τη διαμόρφωση της τουριστικής στρατηγικής του δήμου

Την δημιουργία μελέτης για τον προσδιορισμό του τουριστικού προϊόντος.

 • τη συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης.
 • Την προώθηση και ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου.
 • Την τουριστική προβολή του Δήμου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Τη δημιουργία επιτροπών και τη συνεργασία με φορείς για το σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
 • Την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων της τοπικής πρωτογενούς παραγωγής.
 • Την ψηφιοποίηση και την ενιαία προβολή & ανάδειξη κάθε συγκριτικού πλεονεκτήματος του τόπου μας.
 • Την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού. .
 • Την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού
 • Την εποπτεία λειτουργίας του αλιευτικού καταφυγίου Βραχατίου
 • Τις ενημερωτικές καμπάνιες του δήμου (έντυπες και ηλεκτρονικές)
 • Τη συμμετοχή του δήμου σε τουριστικές εκθέσεις

 

2.- Στον κ. Φαρμάκη Παναγιώτη  αναθέτει τις κάτωθι αρμοδιότητες και δράσεις Υγείας του Δήμου  και συγκεκριμένα :

 

Επικουρεί την αντιδήμαρχο Κοινωνικής πολιτικής στα θέματα υγείας και στον σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής.

 • Το σχεδιασμό, προγραμματισμό και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις: (α) τη φροντίδα εφαρμογής προγραμμάτων εμβολιασμών.
 • Τη φροντίδα υλοποίησης προγραμμάτων: – Δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου.
 • Εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση. –
 • Προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (γ) την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
  * Τη φροντίδα πληροφόρησης των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας. (ε) την οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Τη οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
 • Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
 • Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών και η διενέργεια τους.
 • Η τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.
 • Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σε συνεννόηση πάντα με τον Δήμαρχο, παρακολουθεί και ενημερώνεται για ζητήματα σχετικά με τα καθήκοντά του, προκαλεί και συντονίζει συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς και προτείνει – εισηγείται σχετικές δράσεις.

 

 

 1. Στην κα. Μπαχταλιά Βασιλική αναθέτει τις κάτωθι αρμοδιότητες και δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου  και συγκεκριμένα :

 

Αναθέτουμε στην ως άνω Δημοτικό Σύμβουλο το συντονισμό και την εποπτεία των δράσεων:

 • Έχει την ευθύνη για την λειτουργία και τον συντονισμό των δράσεων των τριών Κέντρων Ανοικτής προστασίας Ηλικιωμένων του δήμου (ΚΑΠΗ).
 • Έχει την ευθύνη, Συντονίζει, παρακολουθεί και εκτελεί το πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ). Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος, κάνει τις διανομές του βοηθήματος, επικαιροποιεί την λίστα δικαιούχων του προγράμματος.
 • Σχεδιάζει και προτείνει την δημιουργία Κοινωνικού φαρμακείου στον δήμο σε συνεργασία με τα φαρμακεία και τους φορείς της περιοχής
 • Συντονίζει την εύρυθμη λειτουργία του Κοινωνικού παντοπωλείου και φροντίζει για την δίκαιη διανομή του βοηθήματος σε άπορες οικογένειες.
 • Σχεδιάζει και προτείνει την ίδρυση Δημοτικής τράπεζας αίματος από εθελοντές αιμοδότες του δήμου Βέλου-Βόχας
 • Την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

 

 1. Στον κ. Σαββίδη Δημήτριο αναθέτει τις κάτωθι αρμοδιότητες και δράσεις Κλιματικής αλλαγής του Δήμου και συγκεκριμένα :

 

 • Συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών, στην διατύπωση προτάσεων δράσεων για την αποκατάσταση των δασικών περιοχών.
 • Συμμετέχει στην οργάνωση και την εφαρμογή του αντισεισμικού σχεδιασμού και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του στα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια.
 • Συνεπικουρεί τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Πολιτικής προστασίας, σε θέματα αντιπλημμυρικής θωράκισης, χείμαρρους, μικροφράγματα, καθαρισμός αυλακιών.
 • Συνδιαχειρίζεται το συντονιστικό Τοπικό όργανο Πολιτικής προστασίας (Σ.Τ.Ο.)
 • Συντονίζει τις εθελοντικές ομάδες πυρασφάλειας
 • Υπεύθυνος για τον συντονισμό όλων των πρότυπων προγραμμάτων ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων του δήμου.
 • Συντονίζει τους προέδρους των χωριών στις παραπάνω δράσεις.

 

 

 1. Στην κα Κεχαγιά Σοφία αναθέτει τις κάτωθι αρμοδιότητες και δράσεις Κοινωνίας των πολιτών του Δήμου και συγκεκριμένα :

 

 • Το σχεδιασμό, την οργάνωση, το συντονισμό και την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για πρόληψη της παραβατικότητας
 • Σχεδιάζει, αναπτύσσει μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και πολιτικών ισότητας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων των ευάλωτων ομάδων, να παρέχεται ψυχοκοινωνική στήριξη, νομικές συμβουλές και νομική βοήθεια σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους και ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες, εξαρτημένα άτομα και άλλες ευάλωτες ομάδες.
 • Σχεδιάζει, αναπτύσσει και μεριμνά για την καλύτερη πρόσβαση των πολιτών στις δημοτικές υπηρεσίες, για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων και των ευάλωτων.
 • Είναι υπεύθυνη για την λειτουργία του Σώματος Εθελοντών δήμου Βέλου-Βόχας
 • Συντονίζει το έργο της Δημοτικής επιτροπής ένταξης μεταναστών
 • Συντονίζει το Κέντρο Κοινότητας και έχει την επίβλεψη των ΚΔΑΠ του δήμου.

 

 1. Στον κ. Γιαννακόπουλο Ιωάννη αναθέτει τις κάτωθι αρμοδιότητες και δράσεις Αθλητισμού του Δήμου και συγκεκριμένα :

 

 • Σε συνεργασία με το δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, θα εργαστεί για την υλοποίηση της πολιτικής της δημοτικής αρχής για την στήριξη και ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού.
 • Την κατασκευή, αδειοδότηση, συντήρηση, διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Την ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού και διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων
 • Την διεύρυνση των Αθλητικών συνδιοργανώσεων του ∆ήμου μας με άλλες πόλεις του κόσμου, αλλά και πόλεις τις χώρας μας, τόσο εντός του ∆ήμου μας όσο και εκτός αυτού.
 • Τον σχεδιασμό Τοπικών – Εθνικών – ∆ιεθνών αθλητικών θεαμάτων (συνέδρια, ημερίδες, μουσεία κλπ) και την συμμετοχή του σε αυτά.
 • Τον σχεδιασμό εκδρομών αθλητικού χαρακτήρα ή αναψυχής (π.χ. περιπατητικές διαδρομές εκδρομές περιπέτειας, χιονοδρομίες, αναρριχήσεις κλπ).
 • Την οργάνωση αθλητικών καταφυγίων (π.χ. προπονητικά κάμπινγκ, κατασκηνώσεις).
 • Την αύξηση, μέσω του αθλητισμού, της ελκυστικότητας και της αναγνωρισιμότητας του ∆ήμου μας για νέους επισκέπτες.

 

 

 1. Στον κ. Μπάρτζη Νικόλαο αναθέτει τις κάτωθι αρμοδιότητες και δράσεις Αναβάθμισης παραλιακού μετώπου και δημοσίων σχέσεων του Δήμου και συγκεκριμένα :

 

 • Συντονίζει, εισηγείται και μεριμνά για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στον δήμο και υλοποιεί δράσεις που προσελκύουν επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού και του αγροτουρισμού.
 • Μεριμνά σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, για τα προβλήματα, που έχουν οι επιχειρηματίες και δίνει άμεσες λύσεις σε όσα σχετίζονται με τις δημοτικές υπηρεσίες.
 • Τη μέριμνα για την διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διατύπωση εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου. Αρμοδιότητες σε θέματα Ανάπτυξης και Προγραμματισμού.
 • Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη παραλιακή ζώνη του Βραχατίου, συνδράμει στο έργο της δημοτικής κοινότητας.
 • Την εποπτεία, ευθύνη, και συντονισμό για θέματα υποστήριξης και ανάπτυξης της τοπικής αγοράς.
 • Τη δημιουργία Οδηγού του επιχειρηματία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου.
 • Την εξωστρέφεια και διεθνή προβολή και αναγνώριση του Δήμου.
 • Σε συνεργασία με τον εντεταλμένο σύμβουλο τουρισμού, εκπονούν και υλοποιούν καμπάνιες για την διεθνή προβολή του δήμου, δημιουργούν συνέδρια, εκδηλώσεις και δράσεις για την αναγνώριση του δήμου, ως τουριστικός προορισμός και επενδύσεων.

 

Οι ανωτέρω εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, σε συνεννόηση πάντα με τον Δήμαρχο, παρακολουθούν και ενημερώνονται για ζητήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους, προκαλούν και συντονίζουν συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς και προτείνουν- εισηγούνται σχετικές δράσεις.

Ο  Δήμαρχος    Βέλου- Βόχας

    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact