ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ                

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθ. 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ.-

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2024.

  Στο Ζευγολατιό και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 22α Ιανουαρίου 2024,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 συνήλθε, δια ζώσης, σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική  Επιτροπή του Δήμου Βέλου- Βόχας, υπό την προεδρία του Δημάρχου κ. Αθανάσιου Μανάβη, ύστερα από την υπ’αριθ. 436/18.01.2024 έγγραφη πρόσκληση που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, καθώς και στους Προέδρους των Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 7 ήτοι :

Παρόντα Μέλη :                                                                 Απόντα μέλη :

 1. Αθανάσιος Μανάβης (Πρόεδρος)
 2. Αγγελόπουλος Χρήστος
 3. Γιαννακόπουλος Ιωάννης
 4. Μπουτσιούκος Ιωάννης
 5. Μπαχταλιά Βασιλική
 6. Σιάχος Ανδρέας
 7. Τριανταφύλλου Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο  :  Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής .

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και μετά την εκλογή των μελών, δυνάμει της υπ’αριθ. 2/2024  [ΑΔΑ: ΨΓ55Ω9Π-ΧΣΔ] απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκροτείται σε σώμα η Δημοτική  Επιτροπή του Δήμου Βέλου- Βόχας, αποτελούμενη από τους ανωτέρω.

Με την παρ.6 του άρθρου 74 του ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν. 5056/23 ορίζεται ότι τα μέλη της δημοτικής επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους συμβούλους της μειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα. Υποψηφιότητα έθεσε ο κ. Σιάχος Ανδρέας.

 

Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με τα οποία  ο κ. Σιάχος Ανδρέας (σύμβουλος μειοψηφίας) έλαβε επτά (7)  ψήφους .

 

Για τη θέση του Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής αναδείχθηκε ο κ. Σιάχος Ανδρέας

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά για την εκλογή του παραπάνω υποψηφίου στη θέση του Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής.

 

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

 • την εισήγηση του προέδρου,
 • την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν. 5056/23
 • την υποψηφιότητα, έτσι όπως ορίστηκαν από το σύνολο της μειοψηφίας,
 • την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

 

Εκλέγει αντιπρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βέλου- Βόχας τον  κ. Σιάχο Ανδρέα,  ο οποίος συγκέντρωσε επτά (7) ψήφους.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α : 1/2024.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. Ε.                                                                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. Ε.

 

       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

                       

                                                                                               

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

 

 

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

 

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (22.01.2024)

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact