Απόφαση Δημάρχου πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Προηγούμενη ανάρτηση Πίνακας προσληπτέων της υπ’αριιθ. 4013/13-05-2024 (ΑΔΑ: Ψ07ΙΩ9Π-ΡΘΤ) Ανακοίνωσης.

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact