Από το πρακτικό της αριθ. 37 / 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέλου – Βόχας

246-2023
Προηγούμενη ανάρτηση Από το πρακτικό της 8ης /19.12.2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέλου – Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact