Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο «Υδροδότηση Δήμου Βέλου-Βόχας από υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς ύδατος πηγών Στυμφαλία»

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Ζευγολατιό : 01-02-2024
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ   Αριθμ. Πρωτ. : 870
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ        
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ        
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ         
Ταχ. Δ/νση : Σπ. Κοκκώνη 2    
    Ζευγολατιό Κορινθίας   Προς : Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
    ΤΚ 20001-Ζευγολατιό       Αναστάσεως 2 & Τσιγαντε
Πληροφορίες : Δ. Πολίτης       Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα
Τηλέφωνο : 2741360537        
Email : dxpol@vochas.gov.gr   Κοιν. : Γραφείο Δημάρχου
            (Για ανάρτηση στην Ηλεκτρονική

Σελίδα του Δήμου μας https://velovocha.gr/)

             
Θέμα : Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο «Υδροδότηση Δήμου Βέλου-Βόχας από υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς ύδατος πηγών Στυμφαλία»
     
Σχετ. : 1. Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.α) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

 

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8.α) του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή τριών (3) υπαλλήλων ως τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Υδροδότηση Δήμου Βέλου-Βόχας από υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς ύδατος πηγών Στυμφαλία» εκτιμώμενης αξίας 1.250.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 0%), που θα  διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει σήμερα και

β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Η κλήρωση αφορά την κατηγορία 2 για έργα.

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω σχετική απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Βέλου-Βόχας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://velovocha.gr/  και

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην διεύθυνση www.ggde.gr.

 

 

Η Αντιδήμαρχος

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δήμου Βέλου-Βόχας

 

 

Βασιλική Ραπανάκη

Προηγούμενη ανάρτηση Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της τοπικής κοινότητας Βοχαϊκού»

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact