Δημόσια Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Βέλου-Βόχας κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Νομικής

ΑΔΑ: 6Ν3ΨΩ9Π-Α61

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                   Ζευγολατιό  19-04-2024

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: 3389

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών

Τμήμα Γενικής Διοίκησης        

Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων                              

Ταχ. Δ/νση: Ζευγολατιό 20006

Τηλέφωνο  : 2741360527/507

Πληρ.: Βασιλική Δαρειώτη

Ευαγγελία Κοπανά

E-mail : dar@1306.syzefxis.gov.gr

kopana@1306.syzefxis.gov.gr

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Βέλου-Βόχας κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Νομικής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, όπως ισχύουν.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 213 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και από την παρ. 6 του άρθρου 78 του N. 4604/19 (ΦΕΚ 50/26.03.2019 τεύχος Α’), αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 18 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’).
 3. Την Εγκύκλιο 31/36567/10-05-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4604/2019 (Α’50) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση- Λοιπές διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέλου-Βόχας (ΦΕΚ622/Β΄/26.02.2019), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 6. Το γεγονός ότι στο άρθρο 19 του ΟΕΥ του Δήμου Βέλου –Βόχας ορίζονται τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συνεργατών.
 7. Την αριθμ. πρωτ 2943/10-04-2024 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέλου – Βόχας.
 8. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου Βέλου – Βόχας, κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Νομικής, για την επικουρία του έργου του και παροχή συμβουλών του σε θέματα νομικής φύσεως, τα οποία αφορούν ειδικότερα θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του Δήμου καθώς και στην εν γένει παρακολούθηση των νομικών ενεργειών του Δήμου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Νομικής,  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, για την επικουρία του έργου του και την παροχή νομικών συμβουλών σε εξειδικευμένα ζητήματα νομικής φύσεως (γραπτά ή προφορικά), τα οποία αφορούν ειδικότερα θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του Δήμου καθώς και στην εν γένει παρακολούθηση των νομικών ενεργειών του.

Για την πλήρωση της ανωτέρω θέσεως απαιτούνται:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (άρθρα 11 έως και 17) ήτοι:

 1. Να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.
 2. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 3. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (για την κατηγορίες ΠΕ ορίζεται το 21ο έτος της ηλικίας).
 4. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 5. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (για τους άνδρες).
 6. Να μην έχουν ποινική καταδίκη ή να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
 7. Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου.

 

Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΠΕ Νομικής της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 82 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει.   Γ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με το αντικείμενο απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Ειδικά για την απόδειξη εμπειρίας δικηγορίας, βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/η  ο /η δικηγόρος.

Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση Ειδικού Συνεργάτη καλούνται εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας γνωστοποίησης στον τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Βέλου-Βόχας να υποβάλλουν αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο προσωπικού του Δήμου (Γ. Παπανδρέου 23) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Δήμος Βέλου – Βόχας, Γ. Παπανδρέου, Τ.Κ. 20006, Ζευγολατιό Κορινθίας, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Γενικής Διοίκησης, υπόψη κας Δαρειώτη Βασιλικής και κας Κοπανά Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 27413 60527 και 27413 60507).

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 3. Βιογραφικό σημείωμα
 4. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
 5. Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007
 7. Βεβαιώσεις εμπειρίας

 

Η πλήρωση της θέσης Ειδικού Συνεργάτη θα διενεργηθεί, ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του Τύπου, με απόφαση Δημάρχου, ο οποίος και προσλαμβάνει τα πρόσωπα που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλα, μόνο όμως μεταξύ αυτών που διαθέτουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Η απόφαση αυτή, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος.

 

Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας έχει προσληφθεί και από την οποία συνάπτεται η εργασιακή σχέση με τον Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών. Η εργασιακή σχέση του ειδικού συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από της διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007. Οι αποδοχές καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ176/τ.Α΄/16-12-2015).

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ στις 25/04/2024, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος της έδρας του Δήμου, να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

 

 

 

Προηγούμενη ανάρτηση Δημόσια Γνωστοποίηση πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου του Δήμου Βέλου-Βόχας κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact