Εκτέλεση προϋπολογισμού 2017 – Αρχείο μηνός Απριλίου 2017

Λεπτομέρειες στο συνημμένο

ΨΘΩ9Ω9Π-95Π

Προηγούμενη ανάρτηση Πίνακας δημοσίευσης αποφάσεων του Δ.Σ. της 28ης Απριλίου 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία