Η αριθ. 116/2024 ΑΔΕ “Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2024. “

116-2024
Προηγούμενη ανάρτηση H αριθ. 118/2024 ΑΔΕ “Περί συμμετοχής στο Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 άνω, σε φορείς του δημοσίου τομέα όπως αυτός οριοθετείται με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact