Η αριθ. 42/2024 ΑΔΣ “Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Βέλου Βόχας οικονομικού έτους 2024”

42-2024- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -6ΤΘΙΩ9Π-ΙΝ3
Προηγούμενη ανάρτηση Η αριθ. 36/2024 ΑΔΕ “Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤA ΕΤH 2023-2024, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Πράσινο Σημείο – Πλατείες Ζευγολατιού» και έγκριση της σχετικής μελέτης”

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact