Ορισμός εντεταλμένου συμβούλου έως το 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.: 28/2017

Ο ∆ήµαρχος Βέλου Βόχας Κορινθίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παρ. 1 του άρθρου 58 του

N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010), όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄138/16.06.2011) σύμφωνα με την οποία : . Στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση ι΄, που έχει ως εξής:

«ι. Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου.»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114/08.06.2011) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010).

3.Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α’).

4 .Την με αρ. 41/71351/14-12-2010, Κεφ. Ε’, εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

5. Τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Βέλου Βόχας που ψηφίστηκε µε την 149/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , εγκρίθηκε µε την 7745/26-10-2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄2694/11-11-2011.

6. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισµού συγκεκριµένων δράσεων του δήµου σε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζει Εντεταλμένο Σύμβουλο για το διάστημα 01 Μαρτίου 2017 εως 31 Αυγούστου 2019 τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Tριανταφύλλου Κωνσταντίνο του Τρύφωνα (χωρίς αµοιβή), ο οποίος αναλαμβάνει την εποπτεία και το συντονισμό του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Β2 παράγραφος 1 :

Β2 . Μεριμνά για την εκτέλεση των έργων που αφορούν: 1) Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής. που ανήκει στο Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Στον ανωτέρω ανατίθεται ΄΄ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΄΄η υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφων του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων του Δήμου Βέλου Βόχας .

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του ανωτέρω ∆ηµοτικού Συµ-

βούλου τις αρµοδιότητες του ασκεί ο ∆ήµαρχος.

Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ημερήσια τοπική εφηµερίδα ,στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.-

Ζευγολατιό 28-02-2017

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Διακήρυξη δημοπρασίας για την 23η Μαρτίου 2017

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact